Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Verantwoording

In 2007 heeft Grontmij Nederland B.V. in samenwerking met Tauw, Deltares, Royal Haskoning, Witteveen en Bos, Oranjewoud, NEN, het RMB, SKB en Bodem+ de bodemonderzoekstechnieken beschreven. Dit houdt in:

  • een samenvattend overzicht van alle bekende en in het kader van onderzoek en sanering van bodemverontreiniging van belang zijnde technieken ingedeeld naar nader te bepalen techniekcategorieën.
  • samenvattende beschrijvingen van het werkingsprincipe en de performance van de in Nederland gangbare technieken en het van daaruit verwijzen naar van belang zijnde externe informatiebronnen.

Deze verantwoording beschrijft voor dit deel de:

  • uitgevoerde activiteiten;
  • gemaakte keuzen;
  • geleverde producten;
  • ‘gebruiksaanwijzing’ bij de producten.

Met deze verantwoordingsrapportage is een beeld te vormen van de kwaliteit van de geleverde producten en achtergrond bij de informatie. In geval op enig later moment aanpassingen aan de producten worden doorgevoerd of onduidelijkheden zijn over de wijze van gebruik van de informatie biedt deze rapportage houvast.

In 2016 heeft Sweco het onderdeel bodemonderzoekstechnieken geactualiseerd. De verantwoording daarvan staat in Actualisatie 2016.