Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemsaneringstechnieken

Dit deel geeft een uitgebreide beschrijving van gevalideerde technieken die kunnen worden gebruikt voor de sanering van land- en waterbodem en de procesmatige verwerking van de hierbij vrijkomende grond, baggerspecie en water. De beschreven technieken zijn daarbij in een logisch kader van varianten geplaatst.

De informatie is voor zover mogelijk opgebouwd volgens een vast stramien:

 • principe van de techniek;
 • uitgangspunten voor het ontwerp;
 • uitvoeringsvormen;
 • milieubelasting;
 • praktijkvoorbeelden;
 • toepassingsvoorwaarden en checklist;
 • toepassingsgebied en validatie;
 • kosten;
 • trends en ontwikkelingen;
 • literatuur;
 • techniekspecifieke begrippen.

Als eerste informatieniveau zijn per techniek factsheets opgesteld, die geven een korte beschrijving van de techniek, van het toepassingsgebied en van de kosten, zie [Overzicht factsheets bodemsaneringstechnieken].