Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, doelgerichte saneringsconcepten

Drijflaagverwijdering

Drijflagen kunnen een belemmering vormen voor de uitvoering van een in situ sanering en moeten voorafgaand of tegelijkertijd met de sanering verwijderd worden. Voor het verwijderen van drijflagen wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken. De toepasbare technieken zijn, naast de locatiespecifieke omstandigheden (infrastructuur, etc.), afhankelijk van de eigenschappen van de componenten die de drijflaag vormen en van de bodemeigenschappen. In de verschillende onderdelen van de Richtlijn waar de in situ technieken beschreven worden, wordt de effectiviteit van de in situ techniek om drijflagen te verwijderen kort besproken. In het aparte onderdeel drijflaagverwijdering worden deze technieken met elkaar vergeleken op aspecten die te maken hebben met de verwijdering van drijflagen. Tevens worden nieuwe specifiek voor drijflagen ontwikkelde technieken beschreven die in andere onderdelen niet zijn opgenomen.

Reactieve schermen

Een reactief scherm is een techniek die wordt toegepast om horizontale verspreiding van een verontreiniging in een watervoerende laag tegen te gaan door de verontreiniging in een scherm te adsorberen, chemisch te immobiliseren of om te zetten of biologisch af te breken. In een goed waterdoorlatende zone loodrecht op de verspreidingsrichting van het grondwater wordt een biologisch, chemisch of fysisch (adsorptie) proces gestimuleerd met als doel om de concentratie van verontreiniging die de zone instroomt tot een acceptabel niveau terug te brengen. Het verontreinigde grondwater stroomt het scherm binnen. Door de verblijftijd van dit verontreinigde grondwater in de reactieve zone hebben de processen, die binnen het scherm worden gestimuleerd, de tijd om verontreinigingen om te zetten, te binden dan wel af te breken.

Zie ook Reactieve schermen