Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, kosten

De saneringskosten voor in situ reiniging hangen af van een groot aantal factoren waaronder:

 • geologie en bodemstructuur;
 • type en concentratie van de verontreinigende stof(-fen)
 • verdeling van de verontreinigende stof(-fen) in de bodem;
 • de omvang van de verontreinigde locatie;
 • de natuurlijke omstandigheden van de bodem zoals de pH, temperatuur, vochtigheid, aanwezigheid van nutri√ęnten en de redoxpotentiaal;
 • aanwezigheid van verontreiniging afbrekende micro-organismen;
 • maatregelen om restverontreinigingen te beheren en controleren, emissie-eisen voor emissies naar water en lucht;
 • systeemkarakteristieken zoals herinfiltratie en water- en luchtzuivering.

In het algemeen kan daarom worden gesteld dat de kosten van in situ reiniging zeer sterk afhankelijk zijn van de situatiezodat geen algemeen geldend tarief te geven. Ter indicatie kan wel een onderverdeling van de te verwachten saneringskosten worden gegeven:

 • vooronderzoek en voorbereidingskosten: 15-25%
 • aanleg- of installatiekosten: 25-50%
 • in stand houden of exploitatiekosten: 20-50%

De verdeling van deze kosten is sterk afhankelijk van de saneringsduur en de intensiteit van het saneringssysteem. Een intensief, dicht net van onttrekkingen zal leiden tot hoge installatiekosten, maar wel een korte saneringsduur en naar verhouding lage exploitatiekosten.

Het uitvoeren van een gedegen vooronderzoek waarbij alle relevante parameters zo goed mogelijk worden bepaald is duurder, maar betaalt zichzelf vaak terug doordat een meer nauwkeurige schatting van de saneringsduur te maken is, en een onderbouwde keuze tussen een intensieve of een extensieve aanpak.

Een vooraf uitgevoerde pilot-proef is dan ook niet alleen zinvol voor het bepalen van de technische haalbaarheid van een saneringsaanpak, maar maakt tevens een betere kostenafweging mogelijk.

In vergelijking met afgraven en verwerken wordt in situ reiniging aantrekkelijk wanneer bebouwing en/of bestrating een conventionele sanering in de weg staan. Is de te saneren locatie goed bereikbaar en hoeft er geen rekening te worden gehouden met omgevingsfactoren als bebouwing, dan is de conventionele saneringsmethode (opgraven en reinigen) sneller en soms ook goedkoper uit te voeren.