Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, literatuurlijst

 • Amdurer, M., Fellman, R.T., e.a., (1986). Systems to accelerate in situ stabilization of waste deposits, EPA/540/2-86/002
 • Bakker, H. de, Edelman-Vlam, A.W., (1976). De Nederlandse bodem in kleur, Wageningen, Centrum voor landbouwpublicaties en landbouwdocumentatie
 • Bakker, H. de, Schelling, J., (1976). Systeem van bodemklassificatie voor Nederland, Wageningen, Pudoc
 • Battelle Press, (1991 – 1997). The Bioremediation series containing articles derived from many of the presentations made at the First, Second, and Third International In Situ and On-Site Bioreclamation Symposia, which were held in 1991, 1993, 1995 and 1997 in San Diego & New Orleans
 • Brink, W.J. van den, Bosman, R., Arendt, F., (eds.), (1995). Contaminated Soil ’95, Proceedings of the Fifth International FZK/TNO Conference on Contaminated Soil, Maastricht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers
 • Copius Peereboom, J.W., Reijnders, L., (1986). Hoe gevaarlijk zijn milieugevaarlijke stoffen. Meppel, Uitgeverij Boom
 • EPA (1991). In situ soil flushing, Engineering Bulletin, EPA/540/2-91/ 021
 • Geer, F.C. van, Hanneman, F.A., Palsma, A.J., Sinke, A.J.C., Stroet, C.B.M. te, Theelen, R.M.C., Wit, J.C.M. de, (1997). RESTRISK: Verspreiding en Risico’s van restconcentraties in bodem en grondwater. Fase 1: ontwikkeling van een beoordelingsmethodiek voor locaties met stagnerende grondwatersanering. CUR/NOBIS rapport nr. 95-2- 11, Gouda
 • Grathwohl, P., (1992). Persistence of contaminants in soils and sediments due to diffusion-controlled desorption, Symposium proceedings van het ‘International symposium on environmental contamination in central and eastern Europe’, Richter P.I., Herndon R.C. (eds.), Budapest, 12-16 oktober 1992, 604-606
 • Hassanizadeh, S.M., (1994). Berekening diffusie vanuit een slecht doorlatende laag, interne berekening, niet gepubliceerd
 • Kemblowski, M.W., Salanitro, J.P., Deely, G.M., Stanley, C.C., (1987). Fate and transport of residual hydrocarbon in groundwater: A case study, Proceedings of petroleum hydrocarbon and organic chemicals in ground water: Prevention, detection an restoration: A conference an exposition, 1987, 207-231. National Water well Association, Dublin, OH
 • Locher, W.P., Bakker, H. de, (red), (1990). Bodemkunde van Nederland. Den Bosch, Malmberg
 • Lyman W.J., Noonan, D.C., (1990). Assessing UST corrective action technologies; Site assessment and selection of unsaturated zone treatment technologies, EPA/600/2-90/011
 • Nijhof, A.G., Slenders, H., Wit, J.C.M. de, Satijn, H.M.C., (1995). Ad NOBIS Evaluatie en marktverkenning biologische in-situ sanering: syntheserapport, NOBIS 10.5065.0, Den Bosch
 • Otten, A.M., Alphenaar, P.A., Pijls, C.G.J.M., Spuij, F., Wit, J.C.M. de (1997). In Situ Sanering, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen a/d Rijn
 • Otten, A.M., Lubbers, R.G., Kaal, M., (1995). Beleidsmatige acceptatie van terugsaneerwaarden bij in situ saneringen. National Conference Soil Investigation 1995
 • Rijks Geologische Dienst, (1977). Classificatie van onverharde sedimenten (beknopte versie). Rijks Geologische Dienst, Haarlem
 • Sims, R.C., (1990). Soil remediation techniques at uncontrolled hazardous waste sites, a critical review, J. Air Waste Manage. Assoc. 40, 5, 703-737
 • Slenders, H., Wit, J.C.M. de, Nijhof, A.G., Satijn, H.M.C., (1995). Ad NOBIS Evaluatie en marktverkenning biologische in-situ sanering: deelrapport 1: enquête, NOBIS 10.5065.0
 • Verschueren, K., (1983). Handbook of environmental data on organic chemicals, Van Nostrand, New York, 2nd ed.
 • Verschuren, J., (1990). Bodemsanering van bedrijfsterreinen. Oosterhout, J. Verschuren. ISBN 90-9003485-4
 • VROM, (1992). Notitie Locatiespecifieke Omstandigheden

Studies ten behoeve van het Project handboek Bodemsaneringstechnieken:

 • DHV (1993). Handboek Bodemsaneringstechnieken, onderdeel in situ herstel (civiel-technische aspecten), dossiernummer G 1437-71-005
 • DHV (1993). Actualisatie Handboek Bodemsaneringstechnieken, deelonderzoek ‘onttrekken van grondwater’, dossiernummer G 1437-71- 004
 • Slenders, H., Satijn, H.M.C., Wit, J.C.M. de, Kok, A.G., Strate, E. van de, (1998). Praktijkevaluaties in situ saneringstechnieken: Kennisdocument bij het Handboek Bodemsaneringstechnieken, Sdu Uitgevers Den Haag