Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, uitgangspunten voor het ontwerp

In onderstaande tabel komen per in situ techniek waarmee in de praktijk voldoende ervaring is opgedaan alle aspecten die betrekking hebben op de lokale verontreinigingssituatie ter sprake en die relevant zijn voor de keuze en het ontwerp van die techniek. Met deze informatie kan een onderbouwde inschatting van de toepasbaarheid van technieken worden gemaakt. Voor informatie over de beoordeling van de technische haalbaarheid van een techniek wordt doorverwezen naar de betreffende techniekbeschrijvingen.

Tabel 1

Checklist van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van een in situ reinigingstechniek vast te kunnen stellen

ASPECTEN

GWO

ISB

BLE

ISS

ER

ISE

ANCKW

ISCO

Verontreinigingssituatie

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigheid en aard puur produkt

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

Horizontale en verticale heterogeniteit (hotspots)

!!

!!

!!

!!

!!

!

!!

!!

fysische parameters verontreinigingen:

 

- dichtheid

!

!

!

!

 

 

!

!

- dampspanning

*

*

!!

!!

!

 

!

!

- oplosbaarheid

!

!

!

!

*

!

!

*

- Henry-coëfficiënt

*

*

!!

!

!

 

!

*

- verdelingscoëfficiënt octanol/water

!!

!

!

!

 

!

!

*

Verdamping naar onverzadigbare zone

*

*

!!

!!

 

*

*

!

Biologische afbreekbaarheid verontreinigingen

*

!!

*

*

 

*

!!

 

Toxiciteit verontreiniging

 

!!

 

 

 

 

!!

 

Tijdsduur sinds begin van de verontreiniging

*

*

!

*

!

!

*

*

Positie verontreiniging t.o.v. grondwater

!

!

!!

!!

 

 

!

!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemopbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie van slecht doorlatende lagen

!!

!!

!!

!!

 *

!!

!!

!!

Vóórkomen van preferente stromingsbanen

!!

!!

!!

!!

 

!!

!!

!

Verhouding van doorlatendheid van bodemlagen

!

!

!

*

 

!

*

!

Adsorptie/desorptie-capaciteit

!

!

!

!

!

!

!

*

Vochtgehalte

 

!

!

 

!

 

 

 

Fractie organische stof

!!

!!

!!

!!

*

!

!!

!!

Lutumgehalte

!

*

*

*

!

!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemchemie

 

 

 

 

 

 

 

 

IJzer-, calcium- en mangaangehalte

*

*

 

 

!

*

*

!!

Zuurstof, nitraat, sulfaat

*

*

*

*

*

*

!

 

Ionuitwisselingscapaciteit

 

 

 

 

!

!

 

!!

Aanwezigheid nutriënten

 

!!

*

*

 

 *

*

 

pH, redoxpotentiaal

 *

!!

!

!

!

 

!

!

Beschikbaarheid van de verontreiniging

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemmechanica

 

 

 

 

 

 

 

 

Zettingsgevoeligheid

!!

*

 

 

 !

 

*

!

Porositeit

*

*

*

 

*

*

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemhydrologie

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontale en verticale doorlatendheid

!!

!!

*

!!

 

!! 

!!

!!

Stijghoogten, variaties in tijd en ruimte

!!

*

!

!

 

*

*

Grondwaterstromingspatroon

!!

!!

*

!

 

!!

!

!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtdoorlatendheid van de bodem

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrisieke doorlatendheid

 

*

!!

 

 

!

*

Pneumatische doorlatendheid 

 

*

!!

!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omgevingsfactoren

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwetsbaar gebied (verdroging)

!

*

 

 

 

 

 

*

Naburige verontreiniging (versmering)

!!

!!

 

 

 

!!

!

*

Aanwezigheid bebouwing

!

!!

!

!!

*

*

!!

!!

Aanwezigheid grondwaterontrekking

!

!

!

!

*

!

!

!!

Aanwezigheid kabels, leidingen of leidingstraten

*

!

!

!

!!

*

!

!!

Aanwezigheid funderingen en/of kruipruimtes

*

*

!

!!

!

*

!

!

Aanwezigheid vloeistofdichte vloeren

*

*

!

!

*

*

!

!

Aanwezigheid oppervlaktewater

!

!

 

!

 

!

!

!

 

GWO=onttrekken van grondwater

BLE=bodemluchtextractie

ISB=in situ biorestauratie

ISS=in situ strippen

ER=elektroreclamatie

ISE=in situ extractie

ANCKW = anaerobe afbraak chloorkoolwaterstoffen

ISCO = in situ chemische oxidatie

* = punt van aandacht

! = van belang voor de toetsing van de toepasbaarheid van een techniek

!! = essentiële informatie voor de toetsing van de toepasbaarheid van een techniek