Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, verwijdering via chemische processen

Chemische processen

Bij de chemische omzetting van verontreinigingen wordt onderscheid gemaakt in oxidatie en reductie reacties.

In-situ chemische oxidatie (ISCO) maakt gebruik van chemische oxidatieprocessen. Het basisprincipe is simpel: er wordt een sterk oxidatiemiddel zoals Fentons reagens, permanganaat, ozon of persulfaat in de bodem geïnjecteerd. Daarna verspreid zich het oxidatiemiddel in de bodem en de verontreiniging waarmee het oxidatiemiddel in aanraking komt, wordt geoxideerd. Hierbij wordt naar volledige afbraak gestreefd. De eindproducten van ISCO zijn idealiter water, kooldioxide en mogelijk ionen zoals chloride, nitraat en sulfaat, afhankelijk van de samenstelling van de verontreiniging. Met ISCO worden niet alleen de verontreinigingen maar ook andere organische verbindingen in de bodem afgebroken.

Chemische reductie wordt meestal toegepast door injectie van reducerende verbindingen. De meest toegepaste reductor is nulwaardig ijzer. Het wordt meestal toegepast in de vorm van doorlatende reactieve schermen, permeable reactive barriers (PRB; EPA, 1999a). Het reducerende materiaal in een PRB bestaat meestal uit granulair Fe(0). Naast het gebruik van Fe(0) zijn er weinig voorbeelden bekend uit de praktijk van andere reductiemiddelen die gebruikt worden om verontreinigingen in-situ chemisch af te breken. Een voorbeeld is de behandeling van een met Cr(VI) verontreinigde stortplaats met gasvormig H2S. Het mobiele en toxische Cr(VI) word door het sulfide gereduceerd naar het veel minder mobiele en toxische Cr(III). Ook zijn voorbeelden bekend van behandeling van met Cr(VI) verontreinigd grondwater met Fe2+ als reductiemiddel. Zie chemische reductie bij reactieve schermen.

De gestimuleerde vastlegging van zware metalen in de bodem is een chemisch proces waarbij de condities voor de vastlegging worden geoptimaliseerd door het stimuleren van biologische processen. Over het algemeen worden de redoxomstandigheden zodanig beinvloed (biologische reductie) zodat sulfaatreductie plaatsvindt, waardoor metaalsulfide neerslagen in de bodem kunnen ontstaan.