Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Natuurlijke afbraak, kosten

De kosten van het vooronderzoek, inclusief kosten voor de veldkarakterisatie, potentiebepaling, begeleiding en overleg, worden geraamd op € 20.000 tot € 75.000. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het geval, de omvang en diepte van de verontreiniging en de aanwezigheid van bestaande en bruikbare peilbuizen. Met name bij diepe verontreinigingen kunnen de kosten hoger zijn door de benodigde boorwerkzaamheden.

Gezien de looptijd van natuurlijke afbraak als saneringsvariant worden de kosten ervan gekapitaliseerd weergegeven. Als uitgegaan wordt van monitoring gedurende tien tot dertig jaar, worden de gekapitaliseerde kosten geraamd op € 100.000 tot € 450.000, opnieuw afhankelijk van de omvang en complexiteit van het geval. Daarnaast worden de kosten bepaald door de gehanteerde parameterset en de mogelijkheden tot extensivering van de monitoring.