Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gestimuleerde aërobe afbraak, operationaliteit, trends en ontwikkelingen

Biosparging en bioventing zijn bekende technieken die zich reeds vele malen in de praktijk hebben bewezen. Als gevolg daarvan zijn de ontwikkelingen op het gebied van deze technieken beperkt.

Met het inbrengen van zuurstof in vaste vorm bestaat minder ervaring in Nederland, maar het aantal projecten waarbij dit wordt toegepast lijkt toe te nemen. In de rapportage van het SKB-project ‘Pilot toepassen ORC-saneringstechniek’ worden de mogelijkheden en limitaties ervaringen met deze techniek beschreven .

De door aannemer Terreco ontwikkelde techniek PuriSoil© is een kruising tussen in situ strippen en biosparging. De verontreiniging wordt uit de bodem verwijderd door intensief strippen. De gestripte lucht wordt vervolgens elders in de bodem in een speciaal ingerichte bioactieve zone biologisch afgebroken.

Voor een aantal veelvoorkomende chloorkoolwaterstoffen zoals Tri, chloroform en cis-1,2-dichlooretheen geldt dat deze onder aërobe condities alleen cometabool afbreekbaar zijn. Het stimuleren van deze vorm van afbraak kan gebeuren via cometabole biosparging, waarbij naast perslucht een vluchtig substraat als methaan en propaan wordt geïnjecteerd. Hoewel deze aanpak technisch goed haalbaar is, is het principe in Nederland slechts één maal toegepast.

Het inbrengen van zuurstof in de bodem is niet altijd mogelijk of wenselijk. Een alternatieve aanpak is anaërobe oxidatieve afbraak, waarbij nitraat, sulfaat of chloraat als elektronenacceptor worden toegediend. Deze aanpak wordt verder behandeld onder gestimuleerde anaërobe afbraak.