Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, aandachtspunten voor ontwerp

Het ontwerpen en implementeren van een grondwateronttrekkingssysteem is een gefaseerd en gedeeltelijk cyclisch te doorlopen traject. In dit traject zijn de volgende fasen te onderscheiden:

  • onderzoeksfase
  • ontwerpfase
  • aanlegfase;
  • in stand houdingsfase (betrokken op zowel saneringsuitvoering als permanente beheersing).

In iedere fase worden lokale omstandigheden in onderlinge samenhang beoordeeld, gedeeltelijk steeds dezelfde, maar met een toenemende mate van detail, volledigheid en nauwkeurigheid.

Deze lokale omstandigheden omvatten onder andere:

  • saneringsdoelstelling en voorwaarden die bij het toepassen van de techniek door de rijksoverheid en het bevoegd gezag worden gesteld;
  • bodem- en verontreinigingskarakteristiek;
  • locatie- en omgevingsgebonden kenmerken en randvoorwaarden (bebouwing, bodemgebruik);
  • uitvoeringstechnische mogelijkheden en beperkingen.

Het ontwerpproces kan nader worden gestructureerd door een aantal aspecten te onderscheiden waarmee tijdens een grondwatersanering rekening dient te worden gehouden:

toestroming:

ontwerp in relatie tot de geohydrologische condities;

beïnvloeden omgeving:

ontwerp in relatie tot omgevingskenmerken en neveneffecten zoals verdroging, zettingen en dergelijke;

effectiviteit

ontwerp in relatie tot beoogd resultaat en behoud van dit resultaat, de termijn van realisatie en het kostenniveau;

afvoer opgepompt water:

ontwerp in relatie tot lozingsvoorwaarden;

zorgaspecten:

ontwerp inclusief flankerende maatregelen in relatie tot beheersing en controle tijdens uitvoering respectievelijk eindtoets na beëindiging.

Om dit ontwerpproces overzichtelijk te behandelen is in een [schema] de fasering van een sanering van het grondwater uitgewerkt. Per fase of aspect is achtereenvolgens aangegeven:

gegevens:

aanduiding van het soort gegevens dat benodigd is in de betreffende fase, respectievelijk voor beoordeling en uitwerking van het betreffende aspect

werkwijze/beoordelingsaspect:

belangrijkste onderzoeks- en ontwerpactiviteiten benodigd om tot beoordeling te komen en belangrijkste beslismomenten

methoden:

werkzaamheden en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden

controle/monitoring:

indicatie van de wijze waarop het functioneren van het ontwerp t.a.v. een bepaald aspect kan worden gecontroleerd