Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, aanleg systeem

De realisatie van een systeem voor het onttrekken van grondwater zal in de regel bestaan uit:

 • vastleggen van de ongestoorde situatie;
 • meten van grondwaterstanden en stijghoogten;
 • opname van objecten via het plaatsen van hoogtebouten en zakbakens;
 • meten van de kwaliteit van de bodem in de omgeving;
 • eventueel verwijderen van obstakels;
 • verwijderen en afvoeren van (verontreinigde) grond;
 • installatie van het onttrekkingssysteem;
 • eventuele installatie van een systeem voor (her)infiltratie;
 • aanleggen van een systeem voor het afvoeren van het water;
 • eventuele plaatsing of bouw van een zuivering;
 • het installeren van het monitoringsysteem, bijvoorbeeld het:
  • plaatsen van peilbuizen
  • installeren van debietmeter(s) in het afvoersysteem
  • aanbrengen van aftappunten voor bemonstering van het opgepompte water
  • plaatsen van regenmeter(s).

Het resultaat is een operationele (grondwater)sanering, inclusief een programma voor monitoring en controle. Een belangrijk resultaat-document is een handleiding van de werking van het systeem, met signaalwaarden, voor eventuele corrigerende maatregelen. Voor een goede controle dient ook de organisatie duidelijk beschreven te zijn.

Tijdens de uitvoeringsfase wordt de controle uitgevoerd door de directievoering, dan wel de milieukundige begeleiding. Daarnaast zal er zodra er een ingreep plaats heeft, intensief gemeten dienen te worden met betrekking tot zettingen. Wanneer de onttrekking wordt gestart zullen ook debieten, influent- en effluentconcentraties worden geregistreerd.