Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, gebruik van een geohydrologisch model voor het ontwerp

Geohydrologische modellering van grondwaterontrekking, waarbij een computer-model wordt gebruikt bij het beschrijven van een grondwatersanering, bestaat uit de achtereenvolgende stappen:

 • vaststellen van doel en gewenste nauwkeurigheid van de modellering;
 • gegevensverwerking;
 • modelkeuze;
 • ijking van het model, en een vergelijking van gemeten en berekende fenomenen.
 • simulaties, waarin de effecten van de ingreep in diverse termen worden beschreven. Dit is waar het bij het ontwerpen van een grondwatersanering omgaat.

Doel en gewenste nauwkeurigheid

De eerste stap bij geohydrologisch modellering van grondwaterontrekking met een computermodel bestaat uit het vaststellen van het doel en de gewenste nauwkeurigheid van de modellering.

Onderscheid wordt gemaakt tussen het doel van het onderzoek (vraagstelling) en het hiervan afgeleide (engere) doel van de modellering. Het uiteindelijke doel van de modellering en de gewenste nauwkeurigheid van de uitkomsten zijn belangrijke factoren bij de modelkeuze. Bij vraagstukken ten aanzien van verontreiniging of sanering van grondwater zijn mogelijke doelen van de modellering:

 • Het valideren van denkmodellen over het ontstaan en verbreiding van een grondwaterverontreiniging.
 • Het aangeven van leemten in kennis, die dienen te worden ingevuld; deze kunnen mede met behulp van gevoeligheidsanalyses worden aangegeven.
 • Afperking van een grondwaterverontreiniging. Hiertoe is inzicht vereist in de geohydrologische situatie, zowel vanuit het verleden als vanuit de huidige situatie.
 • Het inschatten van de risico’s van de verontreiniging. Hiertoe is inzicht vereist in zowel de huidige als de toekomstige situatie.
 • Het globaal aangeven van de effecten van mogelijke oplossingsrichtingen op de omgeving en daarbij betrokken belangen van derden, bijvoorbeeld in het kader van een systeemkeuze.
 • Het verkrijgen van een voldoende gedetailleerd inzicht in de effecten op de omgeving van onttrekkingen, die dienen voor sanering en/of beheersing.
 • Het doorrekenen van bijstellingen en/of wijzigingen in het onttrekkingssysteem, indien wijzigingen in de omgevingssituatie daartoe aanleiding geven (uitvoeringsfase, monitoring).
 • Dimensionering van de onttrekking in relatie tot de saneringsdoelstelling.