Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, grondwatermodellen

Soort

Computerprogramma's kunnen worden gebruikt voor het berekenen van grondwaterstandsveranderingen als gevolg van onttrekking en/of infiltratie of voor het beschrijven van de stroming van grondwater. Globaal kan er een onderscheid gemaakt worden in eenvoudige (veelal) analytische modellen en complexere, veelal numerieke modellen. De eenvoudige modellen zijn geschikt om verlagingen of stroomlijnen te berekenen. Met de complexe modellen kunnen de verandering van grondwaterstijghoogten en -stroming in meerdere watervoerende lagen berekend worden.

Principe/Technische gegevens

De modellen zijn gebaseerd op de stromingsvergelijking (wet van Darcy) en de continuïteitsvergelijking.

Toepassingsgebied

Analytische modellen zijn toepasbaar bij alle ingrepen in de bodem, waarbij een eerste benadering van een verandering in de grondwaterstand en -stroming berekend moet worden. Door de relatief eenvoudige invoergegevens kunnen deze modellen vrij goedkoop worden ingezet.

Numerieke stromingsmodellen zijn ook bruikbaar voor een eerste benadering, maar behoeven bij meer detaillering duidelijk meer invoer en optimalisatie van de invoergegevens. Deze modellen worden ingezet om de effecten van ingrepen in het grondwaterregime nader te kwantificeren of om het risico van verspreiding van verontreinigingen in te schatten (via stroomlijnen).

Kosten

De kosten voor het toepassen van modellen zijn gerelateerd aan het gebruik van het programma met computer en de personele kosten van de gebruiker die de invoer moet verzorgen en de resultaten interpreteren. Voor een computermodel variëren de kosten van enkele honderden tot meerdere duizenden euro's. Deze zelfde range in kosten gaat ook op voor de personele kosten voor het doen van uitvoeren van modelberekeningen.