Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, kosten

De kosten van grondwateronttrekking als saneringstechniek zijn hier samengevat weergegeven. De totale kosten zijn afhankelijk van de aanwezige verontreinigende stoffen, filterdiepte, debieten, configuratie van het systeem, besturing van het systeem, de toegankelijkheid van het terrein, de lozingsmogelijkheden en eventueel persafstanden. Onderstaande kosten geven daarom slechts een indicatie.

Aanleg van systemen

Eenvoudige onttrekkingen gericht op het freatische grondwater (tot circa 8 m -mv) kunnen relatief eenvoudig worden aangebracht en kosten € 100 tot € 250 per stuk.

De kosten van verticale onttrekkings- of infiltratiefilters voor grotere diepte met een inwendige diameter van 100 mm, bij een boordiepte van meer dan 8 meter tot circa 30 m -mv bedragen tussen de € 150 en € 450 per meter boring inclusief afwerking met putdeksel etcetera.

Horizontale onttrekkings- of infiltratiedrains, indien door middel van een draineermachine of graafmachine aangebracht, kosten circa € 5 tot € 15 per meter drain. Indien deze drains door middel van horizontaal gestuurde boringen worden aangebracht bedragen de kosten circa € 80 per meter.

Instandhouden

De prijs van de pompen loopt sterk uiteen en wordt meestal verrekend in het instandhouden van de onttrekking. Globaal kan voor een grondwateronttrekking worden uitgegaan van instandhoudingskosten van € 450 tot € 1200 per maand. De overige exploitatiekosten worden vooral bepaald door de zuiveringskosten.