Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, uitvoeringsvormen, principe van horizontale infiltratie

Principe

Horizontale infiltratie kan plaatsvinden via drains (figuur 1), via drainsleuven opgevuld met goed doorlatend materiaal (figuur 2) ) of door het terrein (periodiek) onder water te zetten door inundatie en oppervlakkige infiltratie (zie figuur 3). Bij infiltratie via sleuven of via het maaiveld is het infiltratie-oppervlak het grootst. Infiltratie via een drain op diepte is meer gericht op een kleiner gebied.

Figuur 1 Infiltratie via drains

Figuur 2 Infiltratie via drainsleuven opgevuld met goed doorlatend materiaal

Infiltratie

Figuur 3 Infiltratie door inundatie en oppervlakkige infiltratie

Voor de aanleg van infiltratiedrains en -sleuven geldt hetzelfde als voor onttrekkingsdrains.

Infiltratie via drains kan onder druk en onder vrij verval plaatsvinden. Bij infiltratie via sleuven of via het maaiveld kan veel minder overdruk worden gebruikt. Dat wil zeggen dat dit alleen toepasbaar is, indien de bodem redelijk tot goed doorlatend is. Over het algemeen geldt dat in de praktijk infiltratie moeilijker zal verlopen dan onttrekken.

Onderhoud

Regeneratie vindt plaats door het doorspuiten van de filters waarbij reagentia aan het spoelwater worden toegevoegd om de biomassa en de ijzer- en mangaanoxyden, die het filter verstoppen, te verwijderen. Onderhoud aan de filters moet tijdig worden uitgevoerd. Dit betekent dat het specifieke volume gemonitoord moet worden.

Beveiliging

Voor beveiliging bij horizontale drains geldt hetzelfde als voor horizontale onttrekking.

Toepassingsgebied

Horizontale infiltratie wordt alleen ondiep toegepast (draindiepte maximaal 6 m-mv) en wel wanneer:

  • schoonspoelen van de onverzadigde zone beoogd wordt;
  • sprake is van in situ sanering waarbij nutriënten of chemicaliën in de aquifer moeten worden gebracht ter bevordering van de bacteriegroei of de desorptie van verontreinigingen;
  • de verwachte grondwaterstandsdalingen schade voor de omgeving kan opleveren door verdroging en zetting;
  • de grondwaterstroomsnelheid vergroot moet worden.

Flexibiliteit

Net als bij horizontale onttrekkingen is het systeem niet flexibel bij uitbreiding in horizontale of verticale zin.