Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, vooronderzoek

Het ontwerpen en implementeren van een grondwateronttrekkingssysteem is een gefaseerd en gedeeltelijk cyclisch te doorlopen traject. Gegevens die in de onderzoeksfase worden verzameld en betrekking hebben op de grondwatersanering betreffen de:

  • historische gegevens;
  • verontreinigingssituatie;
  • bodemopbouw;
  • bodemhydrologie.

In eerste instantie kan veel regionale informatie die relevant is voor grondwaterstroming worden verzameld in archieven en de literatuur. Daarnaast wordt veldonderzoek uitgevoerd waarbij bodemkarakteristieken worden bepaald, zoals grondsoorten, gelaagdheid, doorlatendheden, stijghoogtes en lokale stromingsrichting van het grondwater.

In een nader onderzoek wordt meer diepgaand naar aspecten gekeken die van belang zijn voor het ontwerp van een sanering met behulp van grondwateronttrekking. Naast veldmetingen kan hierbij ook laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld doorlatendheidsproeven meten van bodemparameters en de bepaling van het stofgedrag.

In een dergelijk stadium kan ook het inzetten van een grondwaterstromingsmodel zinvol zijn in de volgende opzichten:

  • het valideren van denkmodellen ten aanzien van ontstaanswijze van de verontreiniging en totstandkoming van de huidige omvang;
  • inzicht in de voormalige grondwaterstroming ten behoeve van het historisch onderzoek en de afperking van de verontreiniging;
  • het inschatten van de huidige (risico’s van) verspreiding van verontreinigingen via het grondwater;
  • inzicht in het door mogelijke onttrekkingsmaatregelen beïnvloede gebied, om zodoende richting te geven aan de gegevensverzameling voor verdere fasen.

In dit stadium kan meestal worden volstaan met een relatief eenvoudig model, afhankelijk van de geohydrologische opbouw. De nadruk zal liggen op stroomlijnberekeningen en globale verlagingsberekeningen. Dit kan goed met analytische modellen of simpel opgezette numerieke modellen.