Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtextractie, milieubelasting

Emissies naar de lucht

Emissies kunnen bij bodemluchtextractie vrijwel geheel vermeden worden doordat de onttrokken lucht over een zuivering (actief kool- of compostfilter) geleid kan worden. Emissies naar de lucht via de luchtzuivering treden alleen op bij doorslag van het filter. Door goede bedrijfsvoering kan dit echter eenvoudig voorkomen worden.

Gemiddeld komt bij sanering middels bodemluchtextractie 50 tot 250 m3 lucht/uur vrij. Concentraties van verontreinigende stoffen in de onttrokken lucht variëren van 100 tot 30.000 mg/m3.

De emissie bij bodemluchtonttrekkingen valt in het algemeen niet onder de Nederlands Emissie Richtlijnen omdat de vracht te klein is. Er zijn geen emissie-richtlijnen voorhanden voor bodemluchtextractie, in de meeste gevallen vindt echter afgaszuivering plaats.

Emissie naar water

Bij bodemluchtextractie kan verontreinigd water vrijkomen in de vorm van condenswater of onttrokken grondwater ten behoeve van een grondwaterstandsverlaging. Afhankelijk van de lozingsnormen zal het vrijkomende grondwater moeten worden gezuiverd. Met behulp van bestaande zuiveringstechnieken zijn lage concentraties haalbaar.

Afvalstoffen

Wanneer actief kool wordt gebruikt bij de afgasreiniging kan dit als een afvalstroom vrijkomen. Bij hoge concentraties verontreinigende stof in de bodemlucht kan worden besloten het actief kool te regenereren, waardoor de afvalstroom wordt verkleind.

Overlast

Overlast zal met name bestaan uit geluid. In het algemeen worden de afzuigunits in een container geplaatst. Door deze container geluiddicht te maken zal er geen overlast ontstaan.

Milieuverdienste

Voor bodemluchtextractie is met name het energieverbruik, en daaraan gerelateerd de luchtverontreiniging, bepalend voor de offers. Dit energieverbruik hangt samen met het debiet van de afgezogen lucht. Daarnaast speelt de gekozen luchtreinigingstechniek een belangrijke rol voor het energieverbruik, de hoeveelheid finaal afval en het ruimtebeslag.

Bij bioventing geldt evenals bij natte biorestauratie, dat stimulering van biologische processen per definitie gunstig is in het kader van milieuverdiensten. Het eventuele energieverbruik van de stimulering van biologische processen dient hierin natuurlijk wel verdisconteerd te worden.