Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtextractie, trends en ontwikkelingen

Bodemluchtextractie en bioventing zijn in Nederland algemeen toegepaste methoden voor in situ sanering in de onverzadigde zone. De techniek is vooral toegepast in homogene, goed doorlatende bodems maar wordt soms ook in slechter doorlatende, heterogene bodemtypes toegepast.

De combinatie van technieken vergroot de toepassingsmogelijkheden. Vooral de combinatie met (pers)luchtinjectie vergroot de toepasbaarheid bij heterogene bodems en voor verontreinigende stoffen die zich bevinden in de smeerzone rondom de grondwaterspiegel, alsmede in het grondwater

In tegenstelling tot enkele jaren geleden worden in de praktijk nauwelijks meer labexperimenten of pilot experimenten uitgevoerd om de haalbaarheid te testen. De enige situatie waarbij dit nog gebeurt, is wanneer de bodemopbouw zeer heterogeen is en als gevolg hiervan twijfels bestaan over de haalbaarheid als gevolg hiervan.

Op de volgende punten vindt ontwikkeling en onderzoek plaats:

Ontwerp en dimensionering:

  • ontwikkeling techniekelementen; verbetering hardware (verticale, horizontale en combinatie filters, materiaal filters en pompen, enzovoort) en de wijze van installeren (gestuurde boringen, sonderingen);
  • veldonderzoek en flankerende modellering gericht op het vaststellen van de ontwerp- en dimensioneringsgrondslagen van bioventing in moeilijke, heterogene bodems.

Monitoring en sturing:

  • ontwikkelen sensoren en on line meetapparatuur;
  • koppeling on line monitoring met sturing.