Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtextractie, uitgangspunten voor het ontwerp, checklist benodigde gegevens vooronderzoek

In het onderstaande wordt een overzicht gegeven van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van een bodemsanering via bodemluchtextractie vast te stellen. Er wordt onderscheid gemaakt in algemene aspecten en techniekspecifieke aspecten. Tevens is aangegeven in hoeverre de gegevens van belang zijn voor de toetsing.

Algemeen

Verontreinigingssituatie

 

- Aanwezigheid, aard en omvang puur product (drijflagen, zaklagen) en opgeloste verontreiniging

!!

- Horizontale en verticale heterogenioteit (hotspots)

!!

- Fysische parameters verontreinigingen

 

* Dichtheid

!

* Dampspanning

!!

* Oplosbaarheid

!

* Henri coefficient

!!

* Verdelingscoëfficiënt octanol/water

!

- Tijdsduur sinds begin van de verontreiniging

*

- Positie verontreiniging t.o.v. grondwater

!!

Bodemopbouw

 

- Positie van slecht doorlatende lagen

!!

- Vóórkomen van preferente stroombanen

!!

- Verhouding van doorlatendheid van bodemlagen

!

- Adsorptie/desorptie capaciteit

!

- Fractie organische stof

!!

- Lutumgehalte

*

Bodemchemie

 

- IJzergehalte (Fe(II) en Fe-totaal)

*

- Zuurstof, nitraat en sulfaat*

*

- pH, redoxpotentiaal

!

- Beschikbaarheid van de verontreiniging

!!

Bodemhydrologie

 

- Horizontale en verticale doorlatendheid

*

- Stijghoogten, variaties in tijd en ruimte (GHG, GLG)

!

- Grondwaterstromingsrichting en -snelheid

*

Omgevingsfactoren

 

- Aanwezigheid bebouwing

!

- Aanwezigheid kabels, leidingen of leidingstraten

!

- Aanwezigheid funderingen en/of kruipruimtes

!

- Aanwezigheid vloeistofdichte vloeren

!

Techniek specifiek

Verontreinigingssituatie

 

- Biologische afbreekbaarheid verontreinigingen

!!

- Explosiegrenzen

*

Bodemmechanica

 

- Porositeit

*

Bodemchemie

 

- Aanwezigheid nutrienten

*

- Vochtgehalte

!

Luchtdoorlatendheid

 

- Pneumatische doorlatendheid

!!

* = Punt van aandacht

! = Van belang voor de toetsing van de toepasbaarheid van een techniek

!! = Essentiële informatie voor de toetsing van de toepasbaarheid van een techniek