Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Luchtreiniging Actieve kooladsorptie

TECHNIEK

ACTIEVE KOOLADSORPTIE, EENMALIG GEBRUIK

Werkingsprincipe

De verontreiniging wordt in een met adsorbens gevulde kolom geadsorbeerd (fysisch/chemisch). De max. beladingsgraad van de kool is hoger dan bij een regeneratief systeem. De verontreinigde kool most worden afgevoerd en kan evt. bij de leverancier geregenereerd worden.

Componenten

Vluchtige organsiche stoffen (VOS)en met name geur

Specifieke voordelen

Lagere kosten bij lage ([VOS] < 10 mg/m3)

Met name geschikt voor kleine debieten of indien vergaande verwijdering vereist is (hoogtoxische stoffen)

Specifieke nadelen

Ontstaan van gevaarlijk afval

HULPSTOFFEN EN EMISSIES

Emissie naar water

(kg/1000 m3)

geen

Vast afval

(kg/kg VOS)

ja; beladen actieve kool kan bij leverancier gereactiveerd worden (5 kg (actieve kool + VOS) per kg VOS

Hulpstoffen

(kg/kg VOS)

actieve kool (4 kg/kg)

Restemissie naar lucht (in

(mg/m3) en/of verwijderings-

rendement)

rendement > 99(,9) % (afh. van type component)

0,l mg/m3 [2] (eindconcentratie is bepalend)

RANDVOORWAARDEN VOOR TOEPASSING

Max./min. ingangsconcentratie

min. 1 mg/m3

max. enkele gr/m3 (ca 3)

Min/Max Temperatuur

< 40 °C

Max. stofconcentratie (mg/m3)

< 10 – 20

Min/max. druk (bar)

atmosferisch

Min/max. Capaciteit (m3/u)

Min. >1-10

Max 1000 [1]

Knelpunten

RV max. 70 %

Niet voor hoogkokende VOS (Tk > 140-160 °C). Bij verwijdering van ketonen brand/explosiegevaar

KOSTEN

 

Bedrijfskosten (€/1000 m3)

Break-even point operationele kosten van eenmalig gebruik tov regeneratief bij [VOS]=10 mg/m3

€ 50 – 100 per kg verwijderd [1], voor 10 mg/m3 alleen voor act. kool : ca €/kg VOS 10

Investeringen (“kaal”)

€/(m3/u)

1 (500-5.000 m3/u)

Energieverbruik (kWhe/1000 m3)

0,5

Drukval (kPa)

1

Kostenbepalende parameters

Begin- en te bereiken eindconcentratie en de vereiste standtijd

Baten

Geen

GEWICHT EN DIMENSIE

Dimensioneringsgrondslag

Beladingsgraad (bv. 25 % (g/g) oppervlaktebelasting : 300 - 1000 m3/uur per m2 doorstroomd oppervlakte

Gebruikte materialen

staal en actieve kool; voor kleinere installaties kunststof ipv staal

Gewicht (ton/(1000 m3/uur))

0.2

Inhoud (m3/(1000 m3/uur))

0.2

ONTWIKKELINGSFASE

Full scale

BRANCHE

Chemie, RWZI’s

LEVERANCIERS

Norit

LITERATUUR

  1. J. Joziasse, A.C.P. Wiering, Monografiegn informatiesysteem technieken, Compartiment Lucht ( 736101007). TNO/RIVM, augustus 1992.
  2. Stufkens, P. Lucht: reinigingstechnieken. Misset's Milieu Magazine, p 45. Misset, november 1992.