Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ strippen/persluchtinjectie, milieubelasting

Bij het uitvoeren van in situ strippen/persluchtinjectie en het behandelen van vrijkomende luchtstromen vindt belasting van het milieu plaats.

Emissies naar de lucht

Emissies kunnen vrijwel geheel vermeden worden doordat de onttrokken lucht over een zuivering (actief kool- of compostfilter) geleid kan worden. Emissies naar de lucht via de luchtzuivering treden alleen op bij doorslag van het filter. Door goede bedrijfsvoering kan dit echter eenvoudig voorkomen worden.

Gemiddeld komt bij sanering middels bodemluchtextractie 50 tot 250 m3/uur vrij. Concentraties van verontreinigende stoffen in de onttrokken lucht variëren van enkele tot tientallen grammen per m3.

De emissie valt in het algemeen niet onder de Nederlands Emissie Richtlijnen omdat de vracht te klein is. Er zijn geen aparte emissie-richtlijnen voorhanden voor bodemluchtextractie, in de meeste gevallen vindt echter afgaszuivering plaats.

Emissie naar water

Bij de bodemluchtextractie kan verontreinigd water vrijkomen in de vorm van condenswater of onttrokken grondwater ten behoeve van een grondwaterstandsverlaging. Afhankelijk van de lozingsnormen zal het vrijkomende grondwater moeten worden gezuiverd.

Afvalstoffen

Wanneer actieve kool wordt gebruikt bij de afgasreiniging kan dit als een afvalstroom vrijkomen. Bij hoge concentraties verontreinigende stof in de bodemlucht kan worden besloten de actieve kool te regenereren, waardoor de afvalstroom wordt verkleind.

Overlast

Overlast zal met name bestaan uit geluid. In het algemeen worden de injectie en afzuigunits in een container geplaatst, deze container kan geluiddicht worden gemaakt, waardoor er geen overlast zal ontstaan.

Milieuverdienste

Met name het energieverbruik, en daaraan gerelateerd de luchtverontreiniging, is bepalend voor de offers. Dit energieverbruik hangt samen met de gebruikte injectiedebieten en -drukken. Over het algemeen is het energieverbruik van het persluchtinjectiesysteem hoger dan van het bodemluchtextractiesysteem.

Persluchtinjectie wordt meestal gecombineerd met bodemluchtextractie in de onverzadigde zone. Bij het berekenen van de milieuverdienste moet met deze combinatie rekening worden gehouden.

Bij biosparging geldt evenals bij bioventing, dat biologische processen relatief voordelig zijn. Het eventuele energieverbruik van de stimulering van biologische processen dient hierin natuurlijk wel verdisconteerd te worden.