Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ strippen/persluchtinjectie, uitgangspunten bij het ontwerp, pilot proef

De invloedssfeer speelt een belangrijke rol bij het ontwerp van een persluchtinjectiesysteem. Voor het bepalen van de invloedsstraal kan gebruik worden gemaakt van berekeningen of kan worden uitgegaan van een standaardbenadering. Indien er onzekerheid is over de invloedstraal op basis van berkeneningen of de standaard aanpak kan het voor een goed ontwerp wenselijk zijn om een pilot-proef uit te voeren. Deze onzekerheden kunnen worden veroorzaakt door :

  • een sterk gelaagde of heterogene bodem
  • een matige tot slechte doorlatendheid van de bodem
  • een injectie over een groot diepte traject (meer dan 10 tot 15 meter verticaal)

In figuur 1 is een opzet voor een pilot proef gegeven.

 

 

 

Figuur 1 Bovenaanzicht en dwarsdoorsnede van een pilot proef met luchtinjectie

Met de pilot-proef worden de volgende gegevens verkregen:

  • concentraties in de bodem en het grondwater (voor, tijdens en na beëindiging van de proef), geven een indicatie van de efficiëntie van de persluchtinjectie en geeft het invloedsgebied aan;
  • opgeloste zuurstofgehalten in het grondwater zijn een indicatie voor het invloedsgebied van het systeem;
  • relatie tussen gemeten druk en afstand tot de filter, geeft een globale indicatie van de invloedssfeer;
  • niveau van het grondwater (voor en tijdens de proef). Daarbij dient te worden onderkend dat een gemeten gradiënt in de grondwaterstand niet direct afstroming van het grondwater betekent. Ter plaatse van het injectiefilter neemt lucht de plaats in van water waardoor een fluïdum ontstaat met een dichtheid kleiner dan dat van water. Hierdoor kan het voorkomen dat bij een filter in de directe omgeving van het injectiepunt, bij een hoge gemeten grondwaterstand toch toestroming van grondwater kan optreden

Op basis van de resultaten van de pilot-proef kan bepaald worden hoeveel injectiefilters er geplaatst dienen te worden en wat het te injecteren debiet/druk is.

De kosten van een pilot proef kunnen variëren van EUR 20.000,= voor een kortdurende (enkele dagen) proef om het invloedsgebied voor een ondiepe injectie in een heterogene bodem te bepalen tot meer dan EUR 80.000,= voor een pilot test op een grote diepte (meer dan 20 meter diepte).