Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ strippen/persluchtinjectie, uitgangspunten voor het ontwerp, combinaties met andere technieken

Onttrekken van grondwater

Door persluchtinjectie in de verzadigde zone kan op microschaal de stroming van het grondwater op het injectiepunt worden beïnvloed. Om ongecontroleerd ontwijken van verontreinigingen via het grondwater te voorkomen, wordt bij mobiele verontreinigingen aanbevolen een onttrekkingssysteem toe te passen om de grondwaterstroming te beheersen.

Bodemluchtextractie

De geïnjecteerde perslucht of stoom kan door overdruk ontwijken naar de onverzadigde zone en vervolgens naar de buitenlucht. Om ongecontroleerde emissies naar niet-verontreinigde zones, kruipruimtes, kelders en buitenlucht te voorkomen wordt gebruikgemaakt van een afzuigsysteem voor de bodemlucht. Wanneer de verontreinigingen biologisch afbreekbaar zijn, is het bij humeuze bodems in een aantal gevallen mogelijk de onverzadigde zone te gebruiken als biofilter, waardoor dure afgaszuivering kan worden voorkomen.

Biorestauratie

Wanneer de in situ sanering zich richt op biologisch afbreekbare verontreinigingen in de verzadigde zone, kan de combinatie van biorestauratie en persluchtinjectie voordelen bieden. De striplucht verwijdert enerzijds verontreinigingen uit het grondwater en voert anderzijds zuurstof aan voor aërobe biologische afbraak van verontreinigingen. Naast zuurstof moeten voor het stimuleren van de biologische activiteiten ook voedingsstoffen worden toegevoegd via percolatie of injectie via filters.

Figuur Schematische weergave van een persluchtinjectie in de verzadigde zone [Ji]