Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Electroreclamatie, trends en ontwikkelingen

Electroreclamatie wordt als operationele techniek aangeboden en is in een aantal projecten toegepast. Verder onderzoek richt zich op electroreclamatie als beheerstechniek, waarbij geladen deeltjes of ionen worden afgevangen door middel van een opgewekt elektrokinetisch veld (is inmiddels in één project toegepast).

De belangrijkste ontwikkeling zit in de verschuiving van electroreclamatie naar een techniek ter verwarming van de bodem om vluchtige organische verontreiniging te saneren.

Naast bovengenoemde ontwikkeling wordt ook geëxperimenteerd met het toepassen van electroreclamatie bij het in situ ontzilten van landbouwgrond en zout water. In 2005 wordt een project opgestart door de Wageningen Universiteit naar mogelijkheden om ontzilting van landbouwgrond irreversibel te houden.

Daarnaast wordt onderzoek verricht naar het verkrijgen van een versnelde consolidatie van sedimentdeeltjes in slibdepots/basins met behulp van electroreclamatie en is men in Japan bezig met het reclameren van rijstvelden.