Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ extractie, aandachtspunten bij het ontwerp

Bij toepassing van in situ extractie vragen de volgende punten specifieke aandacht:

 • Is het mogelijk de spoelvloeistof op de gewenste plaats in de bodem te krijgen?
  Met name de heterogeniteit van de bodem is van belang. Wanneer de verhouding van de doorlatendheid van bodemlagen groter is dan een factor 100, vindt transport van het additief plaats via het trage diffusieproces. Het effect van heterogeniteit wordt nog versterkt door de toename van de viscositeit van oplossingen met oppervlakte-actieve stoffen. De concentratie in de goed doorlatende laag moet hoog blijven zodat het additief in de slecht doorlatende laag kan diffunderen.
 • Op welk moment van de sanering wordt met het infiltreren van de spoelvloeistof gestart?
  Het begin van de sanering heeft als voordeel dat slecht doorlatende lagen relatief snel kunnen worden bereikt, daar staat tegenover dat meer additieven in de bodem worden gebracht waardoor de kosten stijgen. Het toevoegen van additieven in de eindfase van de sanering heeft als voordeel dat verontreinigingen en storende bestanddelen voor een groot deel zijn verwijderd waardoor het additief efficiënter kan worden ingezet. De duur van de sanering zal hierdoor echter toenemen in vergelijking met het voorgaande.
 • Vindt het infiltreren van additieven plaats op continue of intermitterende basis?
  De voor- en nadelen van beide uitvoeringsvormen staan beschreven in onderstaande tabel.
 • Is een ongewenste verspreiding van additieven te voorkomen?
  Wanneer additieven in enige mate toxisch zijn, is verspreiding niet gewenst. Daarnaast is verlies van additieven naar de omgeving financieel niet aantrekkelijk.
 • Is er een optimale interactie tussen spoelvloeistof en verontreiniging?
 • Is de spoelvloeistof biologisch afbreekbaar?
 • Zijn de spoelvloeistof en de verontreiniging weer uit de bodem te verwijderen?
 • Is terugwinning van de additieven mogelijk; bemoeilijkt het additief de waterzuivering?
 • Weegt de tijdwinst die wordt verkregen door het infiltreren met additieven op tegen de extra kosten?

Tabel Voor- en nadelen van uitvoeringsvormen van het onttrekken en infiltreren van grondwater en toeslagstoffen[Palmer]

 

Infiltratie

continu

Infiltratie

intermitterend

Toevoegen additieven continu

voordelen

 • minder onderhoud
 • groot bereik
 • hoog concentratieniveau waardoor ook slecht doorlatende lagen relatief snel worden bereikt

voordelen

 • kleiner volume onttrokken water
 • relatief laag verbruik additieven
 • gedurende de “stop” kunnen verontreinigingen worden afgebroken

 

nadelen

 • gevoelig voor verstopping
 • hoge pompkosten
 • groot verbruik aan additievenvoordelen

 

nadelen

 • systeemontwerp is complex vanwege zorgdragen voor een evenwichtige verdeling van toevoer en verspreiding gedurende aan- en uitschakeling

 

Toevoegen additieven discontinu

voordelen

 • minder onderhoud
 • groot bereik
 • relatief laag verbruik additieven
 • toevoer additieven in verhouding tot diffusiesnelheid

voordelen

 • laag verbruik additieven
 • toevoer additieven in verhouding tot diffusiesnelheid
 • kleiner volume onttrokken water
 • bodem kan vanuit verschillende richtingen worden aangestroomd

 

nadelen

 • meer onderhoud noodzakelijk
 • vereist meer monitoring om de periodes goed op het verloop van de sanering af te stemmen

nadelen

 • systeemontwerp is complex
 • vereist meer monitoring
 • meer onderhoud is noodzakelijk