Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering door bodemverhitting (direct of indirect), principe van de techniek

Bij drijflaagverwijdering door wisselspanning wordt via elektrodes in de bodem en wisselspanning (3-fase of 6-fase) de zone rondom de drijflaag opgewarmd (three phase heating, six phase heating). Er kan geen gelijkspanning worden toegepast omdat anders allerlei ongewenste elektrochemische omzettingen (waaronder chloorvorming en aantasting van de elektroden) kunnen plaatsvinden. Door de opwarming wordt de verdamping van de verontreiniging vanuit de drijflaag versneld, de oplosbaarheid verhoogd, de desorptie versneld en de viscositeit verlaagd (vergelijkbaar met stoominjectie). Via een meerfase-extractie wordt de verontreiniging, als mengsel van lucht/damp, water, emulsie, puur product en eventueel stoom, onttrokken en bovengronds gecondenseerd, gescheiden en gereinigd. Verder wordt door hydrolytische pyrolyse (afbraak onder invloed van hoge temperatuur in aanwezigheid van water) residuair puur product in de poriën verwijderd.

Figuur 1 Principe van Six Phase Heating (Pacific North West Laboratory, US)

Figuur 1 Principe van Six Phase Heating (Pacific North West Laboratory, US)

Het te behalen rendement is afhankelijk van de bodemopbouw en vooral het verontreinigingstype. Bij vluchtige verontreinigingen en een goed doorlatende bodem kan op termijn een volledige verwijdering worden gerealiseerd. Echter, omdat hoge tot zeer hoge temperaturen worden bereikt en ook slechter doorlatende lagen worden verwarmd, de viscositeit van zwaardere producten afneemt en de oplosbaarheid en vluchtigheid toenemen, is de effectiviteit ook onder minder goede omstandigheden relatief hoog.

De saneringsduur bij deze intensieve techniek is meestal enkele weken tot een paar maanden.

Door te grote hitte kan schade aan ondergrondse infrastructuur ontstaan. Omdat er alleen elektroden en filters worden geplaatst, vormt de aanwezigheid van infrastructuur in het algemeen geen probleem voor de aanleg. Echter, er kunnen problemen ontstaan bij de aanwezigheid van kabels, tanks en andere voorwerpen die stroom kunnen geleiden.

Er moet bovendien op worden gelet dat door de hogere mobiliteit (lagere viscositeit) en oplosbaarheid geen verspreiding van de drijflaag optreedt.

Foto 1 Toepassing Six Phase Heating op locatie (EPA)

Foto 1 Toepassing Six Phase Heating op locatie (EPA)

Voor meer informatie over bodemverhitting zie [Bodemverhitting, principe van de techniek].