Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering door ontgraven, principe van de techniek

Bij drijflaagverwijdering door ontgraving wordt de grond ontgraven tot onder de diepte waarop de drijflaag aanwezig is. Omdat er rondom de grondwaterspiegel door de fluctuatie van de grondwaterstand vrijwel altijd een smeerzone aanwezig is, dient ook een deel van de grond in den natte te worden ontgraven. Hierbij wordt vaak een zogenoemde skimmer ingezet die de toestromende drijflaag in de open ontgravingsput selectief van het wateroppervlak verwijderd. Er mag geen verlaging van de grondwaterspiegel worden gecreëerd (bijvoorbeeld door bronnering) omdat daardoor de smeerzone wordt vergroot en verontreiniging wordt verspreid. Het verwijderde product van de skimmers wordt over een oliewaterafscheider geleid waarin de drijflaag wordt afgescheiden van het water. Bij weinig schommelingen van de grondwaterstand en geringe dikte wordt de drijflaag vaak zonder skimmer ontgraven.

Foto 1 Drijflaag in ontgraving

Bij grotere volumes verontreinigde bodem (> 500 m3) en/of grotere dieptes van de aanwezige drijflaag wordt ontgraving door de arbeidsintensiviteit en de verwerkingskosten voor de grond relatief duur. De saneringsduur varieert van dagen tot enkele weken afhankelijk van de omvang van de drijflaag.

Vanwege aanwezige boven- en ondergrondse infrastructuur is het mogelijk dat ontgraving niet kan worden toegepast. Hierbij moet vooral aan gebouwen worden gedacht. Het is in principe mogelijk door aanvullende civieltechnische constructies of bij gebouwen die op palen zijn gefundeerd, onder het gebouw te ontgraven. Dit is echter zeer kostbaar. Het omleggen van kabels is bij kleinere omvang van drijflagen meestal wel mogelijk ((kosten)technisch). De mogelijkheid tot omlegging van kabels en leidingen is tevens afhankelijk van het type.

Ontgraving is voor alle bodem- en verontreinigingstypes toepasbaar, hoewel met name geschikt voor niet-vluchtige drijflagen. Bij vluchtige componenten dient rekening te worden gehouden met verdamping, blootstellingsrisico’s, explosiegevaar en geuremissies. Bij onacceptabel hoge risico's voor de omgeving kan het noodzakelijk zijn om voorafgaand aan de ontgraving het vluchtige deel van de drijflaag uit de bodem in-situ te verwijderen door bodemluchtextractie. Middels deze techniek kan een drijflaag volledig verwijderd worden.

Voor nadere informatie over ontgraven zoeken op “ontgraven” of “grondverzet”.