Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering, milieuverdienste en -belasting

Drijflaagverwijdering door ontgraving

Voor informatie over de milieubelasting en verdiensten van drijflaagverwijdering door ontgraving zoek op “grondverzet” en “milieubelasting”.

Drijflaagverwijdering door skimmen

Emissies naar de lucht

Bij het verwijderen van een drijflaag uit open sleuven of putten door skimmen zullen, afhankelijk van de vluchtigheid van het product, in meer of mindere mate emissies naar de atmosfeer optreden. Hierdoor dient ook rekening gehouden te worden met explosiegevaar.

Emissies naar water

Bij skimmen zal altijd een (zeer) kleine hoeveelheid water vrijkomen dat verontreinigd is met product afkomstig uit de drijflaag. Het afgescheiden water zal veelal over een (beperkte) waterzuivering moeten worden geleid voordat het geloosd kan worden op het riool of het oppervlaktewater.

Afvalstoffen

Bij het graven van sleuven of putten of het plaatsen van filters komt een afvalstroom vrij in de vorm van afgegraven verontreinigde grond. Bovendien zal de verwijderde hoeveelheid drijflaag en een beperkte hoeveelheid (waterzijdig) actief kool als afval verwerkt dienen te worden.

Overlast

Bij het verwijderen van puur product uit open sleuven of putten kunnen, afhankelijk van de geurdrempel en de vluchtigheid van het product, geuremissies optreden. Geluidsoverlast door de verwijderingsmechanismen kan optreden, hoewel dit doorgaans licht materieel betreft. Ter plaatse van de sleuven, putten of filters kunnen geen andere activiteiten plaatsvinden. Bebouwing kan blijven bestaan. Soms zal (een deel van) de bovengrondse verharding buiten de bebouwing verwijderd moeten worden voor de plaatselijke ontgravingen. Ook tijdens aanleg zal aan- en afvoer van materieel en grond, de benodigde werkruimte en de graafactiviteiten voor hinder kunnen zorgen.

Milieuverdienste

Het energieverbruik is beperkt aangezien de techniek zich alleen richt op de drijflaag zelf. Wel dient er soms een, ten opzichte van andere in-situ technieken, aanzienlijke hoeveelheid grond ontgraven te worden. Voordeel is dat er niet of nauwelijks reinigingstechnieken aan te pas komen: fysische scheiding (olie-waterscheider) kost geen grondstoffen of energie. Alleen het kleine beetje water dat nog vrijkomt dient gezuiverd te worden waarbij actief kool verbruikt wordt.

Drijflaagverwijdering door bodemluchtextractie

Voor informatie over de milieubelasting en verdiensten van drijflaagverwijdering door bodemluchtextractie wordt verwezen naar link .

Drijflaagverwijdering door persluchtinjectie

Voor informatie over de milieubelasting en verdiensten van drijflaagverwijdering door persluchtinjectie wordt verwezen naar link.

Drijflaagverwijdering door meerfase-extractie

Emissies naar de lucht

Door het aanleggen van onderdruk wordt bij drijflaagverwijdering door meerfase(vacuüm)extractie (MFE) een verontreinigd lucht/watermengsel aangetrokken. De onttrokken lucht zal verontreinigd zijn met vluchtige verbindingen afkomstig uit de drijflaag. Emissie naar de lucht wordt doorgaans vermeden door de onttrokken lucht over een zuivering (bijvoorbeeld actief kool) te leiden.

Emissies naar water

Bij MFE komt water vrij dat verontreinigd is met product afkomstig uit de onttrokken drijflaag. Het water zal over een waterzuivering moeten worden geleid voordat het geloosd kan worden op het riool of het oppervlaktewater.

Afvalstoffen

Bij het plaatsen van de onttrekkingsfilters komt een afvalstroom vrij in de vorm van opgeboorde verontreinigde grond. De verwijderde hoeveelheid drijflaag zal als afval verwerkt dienen te worden. Een deel van het puur product zal als een olie/water emulsie worden onttrokken. Verder kan actief kool, wanneer dit wordt gebruikt bij de afgasreiniging, als een afvalstroom vrijkomen.

Overlast

Geluidsoverlast kan optreden door pompen. In het algemeen worden de onderdelen in een container geplaatst die geluiddicht kan worden gemaakt, waardoor geen geluidsoverlast ontstaat. Bij toepassing van de juiste zuiveringstechnieken zal eveneens geen stankoverlast optreden.

De onttrekkingsfilters en leidingwerk worden meestal geheel ondergronds aangelegd, zodat hierdoor geen overlast optreedt. Bebouwing en bovengrondse infrastructuur kan blijven bestaan. Alleen tijdens aanleg zal aan- en afvoer van materieel, de benodigde werkruimte en de booractiviteiten voor hinder kunnen zorgen.

Bij MFE wordt een minimale hoeveelheid grondwater onttrokken, zodat van verdroging niet snel sprake zal zijn.

Milieuverdienste

Voor MFE is met name het energieverbruik door de vacuümpomp en de pompen van de reinigingsinstallatie bepalend voor de offers. Daarnaast speelt de gekozen luchtreinigingstechniek een belangrijke rol voor de hoeveelheid finaal afval en het ruimtebeslag.

Drijflaagverwijdering door chemische oxidatie

Emissies naar de lucht

Afhankelijk van het type oxidator dat wordt gebruikt, kan bij drijflaagverwijdering door chemische oxidatie door warmteontwikkeling en gasvorming een emissie naar de lucht optreden. Hierdoor dient ook rekening gehouden te worden met explosiegevaar. Emissie naar de atmosfeer wordt doorgaans voorkomen door via bodemluchtextractiefilters de onttrokken lucht over een zuivering (bijvoorbeeld actief kool) te leiden.

Emissies naar water

De injectie van hoeveelheden opgelost oxidatiemiddel kan leiden tot verdringing van verontreiniging naar grondwater dat tot dan toe schoon was. Afhankelijk van het toe te passen oxidatiemiddel kan bovendien door pH-verlagingen een tijdelijke en plaatselijke emissie van zware metalen optreden doordat (bodem)mineralen in oplossing gaan. Om verdringing of emissie van zware metalen te voorkomen wordt er soms voor gekozen om tijdens en vlak na injectie grondwater te onttrekken (beheersing). Dit grondwater zal vervolgens over een waterzuivering moeten worden geleid voordat het geloosd kan worden op het riool of het oppervlaktewater.

Afvalstoffen

Bij het plaatsen van injectoren komt een afvalstroom vrij in de vorm van opgeboorde verontreinigde grond. Verder komt er theoretisch geen afvalstroom vrij, aangezien het verwijderingsprincipe berust op (chemische) afbraak. Bij inzet van bodemluchtextractie en grondwateronttrekking zal actief kool, wanneer dit wordt gebruikt bij de reiniging, als een afvalstroom vrijkomen.

Overlast

Veelal wordt er periodiek geïnjecteerd. Ten tijde van injectiefasen kunnen ter plaatse van de injectie geen andere activiteiten plaatsvinden en is een zekere werkruimte nodig, onder voor leidingwerk/ slangen en het voorraadvat met oxidatiemiddel. Bebouwing en bovengrondse infrastructuur kan blijven bestaan. Tijdens aanleg zal aan- en afvoer van materieel, de benodigde werkruimte en de booractiviteiten voor hinder kunnen zorgen. Tijdens injectie onder bebouwing kan het nodig zijn om ten behoeve van de veiligheid en de werkruimte delen te ontruimen. Zettingen kunnen optreden indien (sterke) chemische oxidatie wordt toegepast in veenhoudende gronden. Verder kunnen pompen voor geluidsoverlast zorgen ten tijde of vlak na injectie.

Milieuverdienste

Het energieverbruik van deze techniek is doorgaans beperkt. Wel dient rekening gehouden te worden met de risico’s van verdringing (verontreiniging van een groter bodemoppervlak) en het feit dat bij inzet van bepaalde oxidatiemiddelen zoals Fenton’s niet alleen de verontreiniging wordt aangepakt, maar ook het bodemleven en de bodemsamenstelling (waaronder organisch stofgehalte).

Drijflaagverwijdering door stoomgestimuleerde extractie

Voor informatie over de milieubelasting en verdiensten van het meerfase-extractiesysteem, als onderdeel van drijflaagverwijdering door stoomgestimuleerde extractie, zie hierboven.

Emissies naar de lucht

Bij een goede dimensionering van drijflaagverwijdering door een meerfase-extractiesysteem wordt emissie naar de atmosfeer voorkomen door uitkomende dampen/bodemlucht af te vangen en, na voorbehandeling (condensatie) over een zuivering (bijvoorbeeld actief kool) te leiden.

Emissies naar water

Behalve de emissies behorende bij het meerfase-extractiesysteem, dient gelet te worden op het risico van uitdijing van de drijflaag door verlaging van de viscositeit ten gevolge van de temperatuursverhoging.

Afvalstoffen

Bij het plaatsen van injectoren en onttrekkingsfilters komt een afvalstroom vrij in de vorm van opgeboorde verontreinigde grond. Voorafgaand aan stoomgeneratie dient het water onthard te worden, waar een afvalstroom ontstaat. Voor de overige afvalstoffen wordt verwezen naar de afvalstoffen behorende bij het meerfase-extractiesysteem.

Overlast

Geluidsoverlast kan optreden door de stoomgenerator, de ventilatoren (voor condensatie) en pompen (meerfase-extractiesysteem). In het algemeen worden de onderdelen in een gebouw geplaatst die geluidarm kan worden gemaakt, waardoor minder geluidsoverlast ontstaat. Geheel geluidsvrij is onmogelijk aangezien de ventilatoren buitenlucht moeten kunnen aantrekken voor koeling. Bij toepassing van de juiste zuiveringstechnieken zal geen stankoverlast optreden.

De onttrekkingsfilters en het leidingwerk kunnen eventueel ondergronds aangelegd worden, zodat hierdoor geen overlast optreedt. Bebouwing en bovengrondse infrastructuur kan blijven bestaan. Zettingen kunnen optreden indien stoominjectie wordt toegepast in veen- of kleihoudende gronden.

Tijdens aanleg zal aan- en afvoer van materieel, de benodigde werkruimte en de booractiviteiten tevens voor hinder kunnen zorgen.

Milieuverdienste

Het energieverbruik van deze techniek is erg hoog (waar tegenover staat dat het faalrisico van deze variant erg laag is). Veel energie gaat zitten in de generatie van stoom, tenzij al stoom op de (bedrijfs)locatie voorhanden is, en het afkoelen van de onttrokken fasen. Door gebruik te maken van warmtewisselaars kan een deel van de vrijkomende warmte bij de condensatiestap hergebruikt worden bij de opwarming van water tot stoom.

Drijflaagverwijdering door wisselspanning

Voor informatie over de milieubelasting en verdiensten van het meerfase-extractiesysteem, als onderdeel van drijflaagverwijdering door het opwarmen met wisselspanning, wordt verwezen naar bovenstaande .

Emissies naar de lucht

Bij een goede dimensionering van drijflaagverwijdering door een meerfase-extractiesysteem wordt emissie naar de atmosfeer voorkomen door uitkomende dampen/bodemlucht af te vangen en, na voorbehandeling (condensatie) over een zuivering (bijvoorbeeld actief kool) te leiden.

Emissies naar water

Behalve de emissies behorende bij het meerfase-extractiesysteem, dient gelet te worden op het risico van uitdijing van de drijflaag door verlaging van de viscositeit ten gevolge van de temperatuursverhoging.

Afvalstoffen

Bij het plaatsen van elektroden en onttrekkingsfilters komt een afvalstroom vrij in de vorm van opgeboorde verontreinigde grond. Voor de overige afvalstoffen wordt verwezen naar de afvalstoffen behorende bij het meerfase-extractiesysteem hierboven.

Overlast

Geluidsoverlast kan optreden door de ventilatoren (voor condensatie) en pompen (meerfase-extractiesysteem). In het algemeen worden de onderdelen in een gebouw geplaatst die geluidarm kan worden gemaakt, waardoor minder geluidsoverlast ontstaat. Geheel geluidsvrij is onmogelijk aangezien de ventilatoren buitenlucht moeten kunnen aantrekken voor koeling. Bij toepassing van de juiste zuiveringstechnieken zal geen stankoverlast optreden.

De onttrekkingsfilters en het leidingwerk kunnen eventueel ondergronds aangelegd worden, zodat hierdoor geen overlast optreedt. Bebouwing en bovengrondse infrastructuur kan blijven bestaan. Wel dient ondergrondse infrastructuur bestaande uit metaal (leidingwerk, kabels) zoveel mogelijk verwijderd te worden. Zettingen kunnen optreden indien deze techniek wordt toegepast in veen- of kleihoudende gronden. Tijdens aanleg zal aan- en afvoer van materieel, de benodigde werkruimte en de booractiviteiten tevens voor hinder kunnen zorgen.

Milieuverdienste

Het energieverbruik van deze techniek is, evenals bij stoominjectie, erg hoog (waar tegenover staat dat het faalrisico erg laag is). Veel energie gaat zitten in het stroomverbruik door de elektroden en het afkoelen van de onttrokken fasen. Door gebruik te maken van warmtewisselaars zou een deel van de vrijkomende warmte bij de condensatiestap gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden.