Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Reactieve schermen, kosten

Funnel & gate
De kosten van de aanleg van reactieve schermen (funnel & gate) zijn zeer specifiek voor elk geval. Er zijn in Nederland slechts enkele projecten bekend, waarin het tot realisatie is gekomen (Den Haag en Amersfoort, Katwijk).


In de ontwerpfase is het proces van de ruimtelijke inpassing van het geheel mede bepalend voor de kosten. De kosten van de voorbereiding bedragen, afhankelijk van de al beschikbare informatie tenminste ca. € 25.000.


Voor de aanleg is de omvang van de verontreiniging, de dikte van het watervoerend pakket, de aard en de lengte van de wand, de aard van de verontreiniging, de keus van het reactieve scherm in de gate en nog een aantal andere factoren van belang.


Voor de aanleg van een simpel systeem (funnel&gate) moet al gauw rekening worden gehouden met een bedrag van € 100.000. Afhankelijk van de aard van de gate (vervanging dragermateriaal, grondwateronttrekking, geforceerde beluchting, monitoring), bedragen de beheerkosten gemakkelijk € 10.000 per jaar (eeuwigdurend).


Reactieve schermen hoeven uiteraard niet altijd kosteneffectiever te zijn dan een eenvoudige beheersing met pump and treat, wat ook een van de redenen is waarom ze in Nederland weinig toegepast worden. Verder is de specifieke geohydrologische situatie in Nederland met vaak dikke watervoerende pakketten niet ideaal voor de toepassing van schermen. Het voordeel van het aanleggen van reactieve schermen is gelegen in de lange termijn. Ten opzichte van traditionele saneringstechnieken moeten belangrijke kostenvoordelen kunnen worden berekend. Door een reactief scherm worden grote volumes grondwater behandeld. Na verloop van een aantal jaren moeten de hogere kosten van de aanleg omslaan in een voordeel.

Biologische schermen
De kosten van het vooronderzoek, inclusief kosten voor de veldkarakterisatie, potentiebepaling, ontwerp, begeleiding en overleg, worden geraamd op tenminste € 25.000 per locatie. De kosten zijn afhankelijk van de complexiteit van het geval en de aanwezigheid van bestaande en bruikbare peilbuizen.

De kosten van de aanleg van een bioscherm worden beïnvloed door de volgende factoren:

  • beperking omgeving (onder- en bovengrondse infrastructuur);
  • diepte verontreiniging;
  • aard en soort drager materiaal;
  • soort aanlegtechniek;
  • soort injectietechniek;
  • aard en soort toevoeging;
  • inspanning (energie).

De kosten van een bioscherm worden dus bepaald door diverse factoren. De kosten nemen toe naarmate de factoren complexer (intensiever) worden. De kosten van een extensief scherm (minimale kosten) bedragen circa € 600/meter voor het eerste jaar (aanleg en onderhoud) en circa € 250/m voor de daarop volgende jaren. Dit scherm is beschreven in tabel 1.

Tabel 1 “meest” extensieve scherm

Factor

Voorwaarden “meest” extensieve scherm

Ruimtelijke beperking omgeving (onder- en bovengrondse infrastructuur)

Minimale beperkingen in de omgeving (easy site)

Diepte verontreiniging

Ondiep (0-4 meter minus maaiveld)

Aard en soort drager materiaal

0% Dragermateriaal

Soort aanlegtechniek

Geboorde filters

Soort injectietechniek

ISOC - zuurstof diffusie

Inspanning

Aanschaf en aansluiten zuurstofflessen

Aard verontreiniging

BTEX

Concentratiereductie in het scherm(relatief)

Hoge intreeconcentratie ten opzichte van een lage uittreeconcentratie

De kosten van een aan te leggen scherm kunnen pas na het vooronderzoek, aan de hand van het ontwerp van het bioscherm bepaald worden.