Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Aandachtspunten uitvoering nader onderzoek

In de onderzoeksfase van het Nader Onderzoek dat voorafgaat aan het Saneringsonderzoek ligt de nadruk op het verkrijgen van informatie ter beantwoording van de vragen of er sprake is van een geval van een ernstige bodemverontreiniging en of er sprake is van spoed om te saneren. Tevens wordt de omvang van de bodemverontreiniging in kaart gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van boringen met peilbuizen, grond- en watermonstername en chemische analyse.
Bij het Nader onderzoek is het, tegen relatief geringe extra kosten en inspanning, mogelijk om reeds enkele voor de besluitvorming binnen het Saneringsonderzoek relevante geotechnische gegevens te verzamelen. Dit geldt met name bij het verkrijgen van informatie ter vaststelling van de spoed en het in detail in kaart brengen van de omvang van de verontreiniging. Als deze aanbeveling wordt gevolgd kan het latere Saneringsonderzoek effectiever en economischer worden gemaakt. Belangrijke aandachtspunten in dit kader zijn:

  • Het uitvoeren van sonderingen met meting van de plaatselijke kleef en/of de waterspanning, voordat een boorprogramma wordt gepland en uitgevoerd. Met behulp van deze sonderingen kan al een behoorlijk inzicht in de bodemopbouw worden verkregen, waardoor het tevens mogelijk is de boordiepte, de filterdieptes van peilbuizen en de bemonsteringslocaties voorafgaande aan het boorwerk vast te stellen.
  • Het nemen van monsters ten behoeve van geotechnische laboratoriumanalyses uit primair voor het verontreinigingsonderzoek bedoelde boringen. Deze monsters kunnen eventueel worden bewaard, zodat de laboratoriumproeven in een later stadium kunnen worden uitgevoerd. Op deze manier kan worden vermeden dat later extra geotechnisch boorwerk moet worden uitgevoerd.
  • Het te allen tijde meten van maaiveldhoogtes bij boringen en bovenkant peilbuizen ten opzichte van NAP, zodat deze boringen en peilbuizen tevens kunnen worden gebruikt bij de geotechnische en /of geohydrologische interpretatie.
  • Het zo vroeg mogelijk periodiek waarnemen van peilbuizen ten behoeve van een beter inzicht in het verloop van grondwaterstanden en stijghoogten.