Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Algemene aspecten

De volgende gegevens zijn van belang voor grondverzet:

  • Toepassingsvoorwaarden volgend uit het bodemkwaliteits- en milieubelang.
  • De locatiegegevens met vroeger en huidig terreingebruik, eigenaren, hoogteligging, bebouwing op en nabij de locatie, kabels en leidingen, verhardingen, etc.
  • De omvang van de bodemverontreiniging en de aard van de verontreinigende stoffen en de daaruit volgende ontgravingsgrenzen zowel in horizontale als verticale zin.
  • De resultaten van het geotechnisch en geohydrologisch onderzoek met gegevens over de bodemopbouw, samendrukkings- en schuifweerstandseigenschappen van de grond, grondwaterstanden/stijghoogten en stromingsrichting van het grondwater en geohydrologische parameters.
  • Eisen en randvoorwaarden met betrekking tot bebouwing op en naast de locatie. Voor aanvullende informatie zoek ook op funderingsonderzoek.
  • Vergunningsvoorwaarden en criteria met betrekking tot onttrekken van het grondwater en het zuiveren en lozen van het vrijgekomen water als belangrijke randvoorwaarden bij het ontwerp en de uitvoering van de bemaling.
  • Eisen met betrekking tot de aanvulling in verband met het toekomstig gebruik, de geohydrologische situatie en de belendende verontreinigende stoffen.

Werkwijze
Werkwijze geeft een beschrijving van het ontwerpproces inclusief diverse beslismomenten, waarbij alleen wordt ingegaan op de werkwijze.

Methoden
Bij ‘Methoden’ worden de mogelijke technische oplossingen gegeven voor grondkerende constructies en bemaling inclusief maatregelen ter beperking van het debiet. Tevens wordt ingegaan op ontgravingsmaterieel en milieutechnische maatregelen bij ontgraven alsmede op transportmiddelen/overslagfaciliteiten en verdichtingsapparatuur.

Controle en monitoring
De hieronder genoemde metingen zijn bedoeld ter controle van de gestelde eisen en criteria.
Te onderscheiden zijn metingen aan grondkerende constructies nabij bebouwing en aan de bebouwing zelf, metingen in verband met de bemaling, lucht-en geluidsmetingen en metingen in het kader van het aanvullen.
Al deze metingen worden verricht tijdens de uitvoering. Zettingsmetingen en peilbuismetingen (waarnemingen en analyses) zijn tevens relevant enige tijd voor en na de uitvoering.

Zie ook [Schema I - Algemene aspecten grondverzet]