Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Checklist

Hieronder is een checklist, van gegevens die beschikbaar moeten zijn om de toepasbaarheid van ontgravingstechnieken te beoordelen, opgenomen.

Verontreinigingssituatie (Nader onderzoek)

 • aard verontreinigende stoffen;
 • verticale en horizontale distributie van verontreinigende stoffen;
 • positie verontreinigende stoffen t.o.v. grondwater;
 • aanwezigheid verontreinigingskernen;
 • vluchtigheid verontreinigende stoffen;
 • toxiciteit verontreinigende stoffen;
 • wenselijkheid de verontreiniging selectief te ontgraven.

Bodemopbouw

 • opbouw maatgevend bodemprofiel: dikte en niveau t.o.v. maaiveld van grondlagen;
 • positie slecht doorlatende lagen;
 • korrelgrootteverdeling, lutumgehalte;
 • organisch stofgehalte;
 • watergehalte;
 • wenselijkheid bodemtypen selectief te ontgraven.

Geohydrologie

 • grondwaterstanden en stijghoogten (gemiddeld, hoogste en laagste, variaties in tijd);
 • stromingspatroon grondwater;
 • dikte watervoerende laag;
 • waterspanningen;
 • doorlatendheid grondlagen;pori√ęngehalte grondlagen.

Bodemmechanica

 • geotechnische parameters (NEN6740);
 • kleef;
 • schuifweerstanden;
 • bovenbelastingen;
 • samendrukbaarheid;
 • plasticiteit;
 • zettingsgevoeligheid.

Omgevingsfactoren

 • aanwezigheid kabels, leidingen, rioleringen (KLIC);
 • kwetsbaarheid gebied voor verdroging;
 • beschikbare ruimte;
 • verontreiniging belendende gebieden;
 • aanwezigheid te verwijderen puin, funderingsresten, vloeren, boomwortels.

Bebouwing

 • afstand ontgravingsrand tot te handhaven bebouwing nabij locatie;
 • toegankelijkheid te verwijderen grond onder te handhaven bebouwing op locatie;
 • typen, kwaliteit en stabiliteit funderingen van te handhaven bebouwing op en nabij de ontgraving (ouderdom, opgetreden zettingen, scheurvorming, verzakkingen, aantasting door verontreinigende stoffen, rot funderingshout);
 • gevoeligheid van funderingen van bebouwing op en nabij locatie voor tijdelijke of permanente grondwaterstandverlaging.