Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Fasering bodemsaneringproces

Bij bodemsanering wordt de volgende fasering aangehouden:

De genoemde fasen kunnen soms gecombineerd worden. Het zwaartepunt van het proces ligt tijdens het Saneringsonderzoek, Saneringsplan, de besteksfase en de uitvoering. In een vroeg stadium dient rekening te worden gehouden met de mogelijkheid ‘ontgraven’, hetgeen bijvoorbeeld van invloed kan zijn op de wijze waarop en welke gegevens er verzameld moeten worden met name tijdens het Nader Onderzoek (voor aanvullende informatie zoek ook op Nader Onderzoek). De mate van detailuitwerking van de techniekelementen verschilt per fase. Zo zal een tijdelijke grondkerende constructie vaak pas vlak voor de uitvoering door de aannemer worden gedimensioneerd op basis van in het Bestek vermelde uitgangspunten. Een gedetailleerd bemalingsplan ten behoeve van het droogmaken van de ontgravingsput wordt doorgaans ook door de aannemer gemaakt en vervolgens getoetst aan de randvoorwaarden uit het Saneringsplan en aan de vergunningsvoorwaarden.
Voor de detaillering van het bestek kan verwezen worden naar de Standaard RAW bepalingen 2000. Hierin zijn veel artikelen opgenomen die relevant zijn voor ontgraven, transporteren en aanvullen.