Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Literatuurlijst

  1. Lamé, F.P.J., Bosman, R., Protocol voor het oriënterend onderzoek naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de plaats van voorkomen van bodemverontreiniging, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1993.
  2. Lamé, F.P.J, R. Bosman, Protocol voor het Nader onderzoek deel 1 naar de aard en concentratie van verontreinigende stoffen en de omvang van bodemverontreiniging, Sdu Uitgevers, Den Haag, 1993.
  3. NNI, NEN 6740; 1991 – TGB 1990 – Geotechniek; Basiseisen en belastingen, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 1991.
  4. Verruijt, A., Grondmechanica, Delftse Uitgevers Maatschappij, Delft, 1983
  5. Veen, C. van der, Horvat, E. en Kooperen, C.H. van, Grondmechanica – met beginselen van de funderingstechniek, Uitgeverij Waltman, Delft, 1981.
  6. CUR, Construeren met grond – Grondconstructies op en in weinig draagkrachtige en sterk samendrukbare ondergrond, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, CUR-publicatie 162, Gouda, 1992.
  7. Fraanje, M.J., Bronbemaling, Agon Elsevier, Amsterdam, 1974.
  8. Afwegingsproces saneringsdoelstelling, – Van Trechter naar Zeef II – BEVER, versie 16 juni 1999.
  9. VKB protocol 6001:Milieukundige begeleiding en evaluatie landbodemsanering met conventionele methoden.