Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Ontgraven bij bebouwing/constructies

Toelichting bij het ontgraven onder en naast bebouwing en andere constructies

Onderstaand is van toepassing voor een situatie met bebouwing en andere constructies op en naast de locatie waarbij naast en/of onder de bebouwing moet worden ontgraven. Het begrip ‘naast’ kan hierbij worden opgevat als ‘binnen de invloedssfeer van de ontgraving’.

Diagnose
Hier worden de soorten aanwezige bebouwing/constructies en funderingstypen vastgesteld, alsmede of er onder of naast moet worden ontgraven. De ‘diagnose’ wordt gebaseerd op de gegevens die volgen uit het funderingsonderzoek en uit de verontreinigingsgegevens.

Oplossingen
Voor het ontgraven naast of onder op staal of op palen gefundeerde bebouwing of constructies zijn oplossingen aangegeven, die variëren van slopen of het treffen van compenserende maatregelen tot het aanbrengen van een nieuwe fundering. De benodigde gegevens volgen uit het funderingsonderzoek en het geotechnisch/geohydrologisch onderzoek.

Algemene aspecten bij ontgravingen onder en naast bebouwing en andere constructies

Gegevens
Uit het funderingsonderzoek volgt de aard van de fundering en de staat waarin deze verkeert.

Tevens resulteert dit onderzoek in eisen en randvoorwaarden met betrekking tot de bebouwing of de constructies.
Daarnaast spelen de resultaten van het geotechnisch/geohydrologisch onderzoek een rol.

Werkwijze
De werkwijze geeft een beschrijving van het ontwerpproces inclusief diverse beslismomenten, waarbij alleen wordt ingegaan op de werkwijze.

Methoden
De hier genoemde methoden beperken zich tot de mogelijkheden voor het maken van een nieuwe fundering en het type maatregelen dat getroffen kan worden voor het verzekeren van de stabiliteit bij ontgraven onder op palen gefundeerde bebouwing of constructies.

Zie ook [Schema II - Ontgravingen onder en naast bebouwing en andere constructies].