Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Voorbeeld ontgraven grond- en waterkerende constructie

Gegevens/onderzoek

  • niet mobiele verontreiniging (slakken, kolengruis) met weinig variatie in concentratie;
  • grondwaterstand op NAP -1,50 m;
  • op staal gefundeerde woonbebouwing op 30 √† 40 m vanaf de saneringslocatie;
  • geen ruimtebeperkingen;
  • toekomstige bestemming is woonbebouwing.

De omgeving is gevoelig voor bemalingen, dus is er een geotechnisch/geohydrologisch onderzoek nodig bestaande uit sonderingen, boringen met peilbuizen en laboratorium-onderzoek. Hiermee wordt meer informatie verkregen over grondwaterstanden/stijghoogten en de geotechnische en geohydrologische parameters.

Ontgravingsrand

Er is geen bebouwing in de directe omgeving en er zijn geen ruimtebeperkingen, dus er kan in principe worden gekozen voor een open ontgraving met taluds. Vanuit het aspect grondwater ligt een combinatie van een water- en grondkerende constructie tussen de ondiepe en de diepe ontgraving voor de hand.

Grondwater

De stijghoogte van het grondwater is ruim boven de ontgravingsniveaus. Voor de ondiepe ontgraving moet de stijghoogte door middel van een spanningsbemaling worden verlaagd om de stabiliteit van de putbodem te verzekeren. Deze bemaling kan worden uitgevoerd op verticale filters geplaatst rondom de ontgraving. De verlaging van de stijghoogte nabij de bestaande bebouwing is gering en veroorzaakt geen zetting, die schade tot gevolg kan hebben.

Om de diepe ontgraving in den droge te kunnen uitvoeren moet de stijghoogte circa 6 m worden verlaagd tot onder de putbodem. Het hiervoor benodigde bemalingsdebiet is waarschijnlijk zodanig dat een grondwateronttrekkingsvergunning nodig is. Bovendien zal deze bemaling een zetting veroorzaken die schade aan de bestaande bebouwing tot gevolg heeft. Daarom is gekozen voor een waterkerend scherm rondom de diepe ontgraving; dit reikt tot in de afsluitende kleilaag op NAP -10 m.
Tussen de diepe en ondiepe ontgraving heeft dit scherm tevens een grondkerende functie.
Voor beide functies is uitgegaan van een stalen damwand.

Ontgraven, transport aanvullen

De ontgraving kan in den droge worden uitgevoerd.
Gezien de aard van de verontreiniging is er geen tussendepot en voorbehandeling nodig.

Het transport vindt plaats over de weg.

De aanvulling kan worden uitgevoerd met gereinigde grond of met zand. Gezien de toekomstige bestemming is verdichting noodzakelijk.