Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Voorbeeld ontgraven naast bebouwing

Gegevens/onderzoek

  • mobiele verontreiniging (olie, aromaten) met de hoogste concentraties in de bovenlagen en een niet mobiele verontreiniging (kolengruis, slakken) in de bovenste 2 m;
  • grondwaterstand op NAP -0,50 m;
  • op staal gefundeerde woonbebouwing op 30 √† 40 m vanaf en een op korte palen gefundeerde te handhaven loods vlak naast de saneringslocatie; de vloer van de loods is niet gefundeerd, alle bebouwing is jonger dan 20 jaar;
  • toekomstige bestemming is bedrijfs- bebouwing.

De omgeving is gevoelig voor ontgraving (loods) en bemaling, dus er is een geotechnisch/geohydrologisch onderzoek nodig.
Bovendien dienen aan de hand van een indirect funderingsonderzoek nadere gegevens te worden verzameld over de woonbebouwing en de loods.

Ontgravingsrand

De diepe ontgraving moet worden uitgevoerd vlak naast de te handhaven loods.
Hiervoor is een grond- en waterkerende constructie nodig om schade aan de paal fundering en de vloer van de loods te voorkomen.
Een mogelijke uitvoeringsvorm hiervoor is een met verdicht zand gevulde kistdamconstructie bestaande uit onderlinge gestempelde stalen damwanden waarbij de buitenste wand wordt ingebracht tot in de afsluitende kleilaag op NAP -10 m. De onderlinge afstand van de damwanden is ongeveer gelijk aan de ontgravingsdiepte. De damwand vlak naast de loods moet trillingvrij worden ingebracht (drukken) en mag niet worden verwijderd.

Grondwater

De stijghoogte van het grondwater is ruim boven de ontgravingsniveaus. Voor de ondiepe ontgraving moet de stijghoogte door middel van een spanningsbemaling worden verlaagd om de stabiliteit van de putbodem te verzekeren. Deze bemaling kan worden uitgevoerd op verticale filters geplaatst rondom de ontgraving. De verlaging van de stijghoogte nabij de bestaande bebouwing is gering en veroorzaakt geen zetting, die schade tot gevolg kan hebben.
Daarom wordt gekozen voor een filterbemaling rondom de ondiepe ontgraving en een waterkerend scherm rondom de diepe ontgraving. De buitenste wand van de kistdam langs de loods is een onderdeel van dit scherm.
De verlaging van de stijghoogte nabij de bestaande bebouwing kan kritisch zijn voor wat betreft de te verwachten zettingen en mogelijke schade.

Ontgraven, transport, aanvullen

De ontgraving kan in den droge worden uitgevoerd. Gezien de aard van de verontreiniging dient er selectief ontgraven te worden en zal een tussendepot nodig zijn. Het transport vindt plaats over de weg. De aanvulling kan worden uitgevoerd met gereinigde grond of met zand. Gezien de toekomstige bestemming is verdichting noodzakelijk.