Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Grondverzet, Voorbeeld ontgraven onder bebouwing

Gegevens/onderzoek

 

  • mobiele verontreiniging (olie, aromaten) met de hoogste concentraties in de bovenlagen en een niet mobiele verontreiniging met grove componenten (kolengruis, slakken, puin) in de bovenste 2 m;
  • grondwaterstand op NAP -0,50 m;
  • op staal gefundeerde woonbebouwing op 30 à 40 m vanaf de locatie, een op korte palen gefundeerde te handhaven loods vlak naast en een op lange palen gefundeerde loods op de saneringslocatie; de vloeren van de loodsen zijn niet gefundeerd;
  • de loods naast de locatie geeft een ruimtebeperking;
  • toekomstige bestemming is bedrijfsbebouwing.

De locatie met omgeving is gevoelig voor ontgraving en bemaling, dus er is een geotechnisch/geohydrologisch onderzoek nodig.
Bovendien dienen aan de hand van een indirect funderingsonderzoek nadere gegevens te worden verzameld over de woonbebouwing en de loodsen.

Ontgravingsrand

De diepe ontgraving moet worden uitgevoerd vlak naast en onder te handhaven loodsen.
Voor de loods naast de ontgraving is een grond- en waterkerende constructie nodig om schade aan de paalfundering en de vloer van de loods te voorkomen.
De loods waaronder ontgraven moet worden, moet horizontaal worden gesteund, bijvoorbeeld met een stempeling naar de wanden rondom de diepe ontgraving. De vloer van deze loods moet worden verwijderd.
De op staal gefundeerde woonbebouwing op de locatie wordt gesloopt.

Grondwater

De stijghoogte van het grondwater is ruim boven de ontgravingsniveaus. Voor de ondiepe ontgraving moet de stijghoogte door middel van een spanningsbemaling worden verlaagd om de stabiliteit van de putbodem te verzekeren.
Vanwege de noodzakelijke afstempeling van de loods op de locatie mag de afstand tussen deze loods en de wanden niet te groot worden.
Daarom krijgen deze wanden tevens een grondkerende functie.

Ontgraven, transport, aanvullen

De ontgraving kan in den droge worden uitgevoerd. Gezien de aard van de verontreiniging dient er selectief ontgraven te worden en zal een tussendepot nodig zijn. Omdat er ook puin is aangetroffen is zeving noodzakelijk, waarbij grof puin wordt verwijderd met een hydraulische graafmachine, uitgerust met een puingreep.

Het transport vindt plaats over de weg. De aanvulling kan worden uitgevoerd met gereinigde grond of met zand. Gezien de toekomstige bestemming is verdichting noodzakelijk.