Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Bemaling grondwater algemeen

Bemalingen worden toegepast voor het droogmaken en drooghouden van de ontgravingsput en voor het verlagen van de stijghoogte in relevante lagen onder de ontgravingsput om opbarsten van de putbodem te voorkomen. Het toepassen van bemalingen op filters ten behoeve van ontgravingen speelt met name een rol in goed doorlatende gronden, zoals zand en grind. Bemaling is een tijdelijke maatregel in tegenstelling tot grondwateronttrekking in het kader van een geohydrologische isolatie. Voor aanvullende informatie zoek ook op ‘Geologische isolatie’ of 'Grondwateronttrekking'. (Zie literatuurverwijzing 5, 6).

Het vaststellen of een bemaling nodig c.q. mogelijk is, alsmede de vaststelling van benodigde capaciteit, verlaging in de omgeving en invloedssfeer, vindt plaats in de fase Saneringsonderzoek. Ten behoeve van de Systeemkeuze kan worden volstaan met een globale benadering. In het Saneringsplan moet het een en ander nader worden uitgewerkt.
Bemaling van freatisch grondwater kan nodig zijn ten behoeve van een droge grondverwerking. Bemaling van onder afsluitende lagen aanwezig spanningswater (spanningsbemaling) kan nodig zijn om opbarsten van putbodems te voorkomen.

In het Bestek wordt het bemalingsplan voorgeschreven en/of worden eisen en randvoorwaarden geformuleerd voor een door de aannemer te ontwerpen en uit te voeren gedetailleerd bemalingsplan. Hierbij zijn veiligheidsmaatregelen nodig om een continue in bedrijf zijn van de bemaling zo veel mogelijk te waarborgen.
Het bemalingsplan dient te worden gebaseerd op de door de provincie geformuleerde randvoorwaarden en eisen in het kader van de vergunning ten behoeve van de grondwateronttrekking.
In veel gevallen is het bemalingswater verontreinigd en kan niet zonder meer worden geloosd. Er zal dan een zuiveringsinstallatie moeten worden ingericht. Het bemalingswater moet daarom regelmatig worden bemonsterd en chemisch geanalyseerd.
Overlast door bemaling kan ontstaan in de vorm van zettingsschade en verdroging.