Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Bemalingstechnieken: Bemaling horizontale filters

Onttrekkingen op horizontale filters worden toegepast onder en rondom ontgravingen, ten behoeve van het droog houden van de ontgravingsput. De freatische waterstand wordt hiermee verlaagd. Dit komt ten goede aan een droge grondverwerking en een stabiel talud.
Uitvoering vindt plaats door de aannemer die het werk uitvoert of door een gespecialiseerd bedrijf.

De horizontale drains kunnen machinaal worden aangebracht tot een maximale diepte van circa 6 m onder het maaiveld. Het door de drains toestromende water kan worden opgevangen in putten die op het drainagesysteem zijn aangesloten. Het water kan van daaruit worden weggepompt of het water kan worden afgevoerd met behulp van een zuigpomp, die direct via een ongeperforeerde buis op de drains is aangesloten.

De drainagesleuf kan gegraven worden met een graafmachine of de drain kan machinaal met behulp van een kettinggraafmachine worden gelegd. Moet de drainage gedurende een langere termijn, bijvoorbeeld meerdere jaren, goed blijven functioneren dan worden tegenwoordig veelal flexibele geribbelde kunststofdrains met een polypropyleenomhulling toegepast.
Bij toepassing in slechtdoorlatende of sterk gelaagde grond is het nodig een sleuf te maken, onderin de sleuf een drain te leggen en vervolgens de sleuf te vullen met goed doorlatend materiaal (drainage zand of grind).
Bij toepassing in goeddoorlatende gronden hoeft de drain slechts op de gewenste diepte te worden aangebracht. De diepteligging van de drain wordt mede bepaald door de gewenste verlaging van het grondwater. De onderlinge drainafstand is een andere bijsturende factor.

De aangebrachte drainagesystemen beïnvloeden de flexibiliteit van de ontgraving doordat de maximale ontgravingsdiepte wordt bepaald door de diepteligging van de drains. Wordt deze diepte overschreden, dan is extra bemaling nodig met verticale filters.
Extra ontgraving in horizontale zin is meestal alleen mogelijk als hier van te voren bij het aanbrengen van het bemalingssysteem rekening mee is gehouden. Is dit niet het geval, dan is extra bemaling nodig met verticale filters.