Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Droog ontgraven

Verwijderen van verontreinigde grond door middel van ontgraven in den droge vindt plaats indien het grondwater zich onder het ontgravingsniveau bevindt of tot onder dit niveau kan worden gebracht.
Nauwkeurig selectief ontgraven kan sterk kostenbesparend zijn bij de verwerking van de grond. Voor een goede uitvoering is het van belang om van te voren verontreinigingskernen (hot spots) te onderkennen en te localiseren.

Het bureau dat het Saneringsonderzoek verricht, geeft aan op welke wijze en binnen welke randvoorwaarden de ontgraving dient te worden uitgevoerd en baseert zich hierbij op de resultaten van het onderzoek naar de verontreinigingssituatie (grondsoorten, aard en mate van de verontreinigende stoffen). Het ontgravingsprofiel wordt ook bepaald door de mogelijkheden goede begrenzingen aan te brengen onder talud of met behulp van grond/grondwaterkerende constructies. De aanwezigheid van obstakels bemoeilijkt de ontgraving, maar in den droge is het vaak goed mogelijk om grond rondom en onder obstakels volledig te verwijderen. Cabines van in te zetten materieel voor ontgraving dienen mogelijk te zijn voorzien van een overdrukinstallatie en andere in het kader van de Arbo-zorg noodzakelijke, installaties (voor aanvullende informatie zoek ook op veiligheidsmaatregelen). Afhankelijk van de risicoklasse wordt de kwaliteit van de omgevingslucht bewaakt. Bij het ontgraven van grote hoeveelheden met vluchtige stoffen verontreinigde grond wordt soms de hele locatie van een tijdelijke overkapping voorzien.

In principe vindt een ontgraving plaats binnen het vastgestelde profiel, aanpassingen tijdens de uitvoering zijn vaak nodig en worden gebaseerd op de visuele inspectie en inspectie door bemonsteringen en analyses van ontgravingswanden en -bodem. Deze inspectie maakt het mogelijk om selectief te ontgraven en om in te spelen op de hierdoor verkregen nieuwe inzichten in de verontreinigingssituatie. Een ontgraving in den droge is in het algemeen goed controleerbaar.