Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Kosten ontgraving algemeen

De kosten van ontgrvaingen kunnen uitgesplitst worden in kosten in het kader van het Saneringsonderzoek en in kosten voor de uitvoering van de sanering.
In zijn algemeenheid zijn de kosten afhankelijk van de volgende zaken:

  • uitgestrektheid, complexiteit en grootte van de beoogde sanering;
  • toegankelijkheid van het terrein en werkomstandigheden;
  • veiligheidsmaatregelen, verzekeringen, directie, bewaking, onderhoud.

De gegeven kosten, aangegeven per ton, m3, m2, m of stuk, betreffen globale kosten ontleend aan ervaring met soortgelijk werk en gebaseerd op de aanneemsom exclusief BTW met als prijspeildatum najaar 2004.

Zie verder:
Kosten geotechnisch en geodrologisch onderzoek,
Kosten bemaling,
Kosten verwijderen grond.