Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Kosten verwijderen grond

Kosten droog ontgraven

 • Ontgraven en deponeren: € 1,50 à € 3,–/m3
 • Ontgraven en laden: € 2,– à € 4,50/m3
 • Ontgraven en terugzetten: € 2,– à € 5,–/m3
 • Ontgraven, laden en in depot zetten: € 2,– à € 10,–/m3
 • Toeslag bij ontgraven met handkracht: € 17,– à € 30,–/m3
 • Toeslag bij lichte verontreiniging: € 1,– à € 2,–/m3
 • Toeslag bij verontreiniging: € 2,– à € 5,–/m3

Bovenstaande kosten gelden voor hoeveelheden tot 10.000 m3. Bij hoeveelheden kleiner dan 1.000 m3 is de toeslag 10 % à 15 %. Bij hoeveelheden kleiner dan 100 m3 is de toeslag 25 % à 50 % en bij hoeveelheden kleiner dan 10 m3 100 % à 200 %.

 • Toeslag bij gescheiden opslaan: 10 % à 20 %
 • Toeslag bij graven in kleine ruimten, onder gebouwen e.d.: 100 % à 200 %

Kosten nat ontgraven

 • Baggeren: € 3,– à € 10,–/m3

In het geval de ontgraving in den natte met voor droog ontgraven gebruikelijk materieel wordt uitgevoerd, zijn de kosten circa 1,5 à 2 maal zo groot als bij ontgraving in den droge.

Kosten tussendepot
De realisatiekosten van de inrichting zijn afhankelijk van zaken als de uitvoering, de waterkerende voorzieningen, het al dan niet opvangen van percolaat en het één- of meermalig gebruik van de inrichting.

 • Depotkosten, globaal: circa € 5,– à € 20,–/ton

In het geval van kleine hoeveelheden, bijvoorbeeld tot 100 m3 en een beperkte tijdsduur, bijvoorbeeld 2 à 3 weken, kan gebruik worden gemaakt van containers.

 • Kosten containers, globaal: circa € 10,–/ton per week

Kosten voorbehandeling verwijderde grond

 • Natuurlijke ontwatering: circa € 15,– à € 30,–/ton.
 • Geforceerde ontwatering: circa € 8,– à € 10,–/ton.
 • Zeven: € 2,– à € 4,–/ton.

Kosten controle op het saneringsresultaat

 • Controle op het saneringsresultaat: kosten van milieukundige begeleiding en analyses.
 • Controle van de ontgraven of af te voeren grond: circa € 10,– à € 20,–/ton.