Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Literatuurverwijzingen

 1. NNI, NEN 6740; 1991 – TGB 1990 – Geotechniek; Basiseisen en belastingen, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft, 1991.
 2. Verruijt, A. Grondmechanica, Delftse Uitgevers Maatschappij, Delft, 1983.
 3. Veen, C van der, Horvat, E. en Kooperen, C.H. van, Grondmechanica – met beginselen van de funderingstechniek, Uitgeverij Waltman, Delft, 1981.
 4. CUR, Construeren met grond – Grondconstructies op en in weinig draagkrachtige en sterk samendrukbare ondergrond, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, CUR-publicatie 1632, Gouda, 1992.
 5. SBR, Bemaling van bouwputten, Stichting BouwResearch, Rotterdam, 1989.
 6. Fraanje, M.J., Bronbemaling, Agon Elsevier, Amsterdam, 1974.
 7. Rijksoverheid, Putten en sleuven – Arbeidsinspectie P25, Directoraat-Generaal van de Arbeid van Het Ministerie van Sociale Zaken, 1981.
 8. Rijksoverheid, Werken met verontreinigde grond – Arbeidsinspectie P174, Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 1993.
 9. SBR, Bodemsanering – wegwijzer in vergunningenland, Stichting BouwResearch, publikatie nr. 311, Rotterdam, 1994.
 10. ABT, Methode voor het ramen van schade aan gebouwen door polderpeilverlaging en grondwateronttrekking, Adviesbureau voor Bouwtechniek, 1984.
 11. Kock, R.A.J. de, Polderpeilverlaging en schade aan een gebouw – I2-Bouwkunde en Civiele Techniek – 1986 nr. 2 en 3, Koninklijk Instituut van Ingenieurs, ’s-Gravenhage, 1986.
 12. Werkgroep HELP-tabel, De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige productie, Mededelingen Landinrichtingsdienst 176, Utrecht, 1987.