Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Metingen bemaling (monitoring)

Tijdens bemalingen worden metingen verricht om te beoordelen of de werkelijkheid voldoende overeenkomt met de bij het ontwerp gehanteerde schematisaties en om te beoordelen of aan de vooraf gestelde criteria wordt voldaan. Dit geldt in het bijzonder bij bemalingen waarbij eisen worden gesteld ten aanzien van grondwaterstanden/stijghoogtes, hoeveelheden en kwaliteit van het onttrokken water en bij zettingsgevoelige bebouwing/constructies.
Op grond van de metingen kan de bemaling worden ‘bijgestuurd’.
Het meetplan wordt meestal opgesteld door het bureau dat het Saneringsonderzoek verricht en wordt weergegeven in het Saneringsplan. De metingen worden gedaan door de aannemer of een daartoe geïnstrueerd bedrijf. De interpretatie en toetsing aan de gestelde criteria, worden meestal door de directie van het werk gedaan. Afhankelijk van de gecompliceerdheid van de sanering, is het meetprogramma uitgebreider en zijn de gestelde criteria strenger.

Grondwaterstanden/stijghoogtes
Voordat de bemaling aanvangt worden op strategisch gekozen plaatsen peilbuizen aangebracht waarvan de filters reiken tot in de relevante grondlagen.
Het registreren van stijghoogtes is behalve bij de ontgraving zelf met name van belang ter plaatse van zettingsgevoelige constructies en in verdrogings-gevoelige gebieden. Op grond van eerder gemaakte analyses, mogen de gemeten stijghoogtes een bepaalde waarde niet langer dan een bepaalde periode onderschrijden (voor aanvullende informatie zoek op milieubelasting).
Ter plaatse van de peilbuizen kan het grondwater ook bemonsterd worden om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of en in welke mate een grondwaterverontreiniging zich ten gevolge van de bemaling verspreidt.

Hoeveelheid en kwaliteit van het onttrokken c.q. te infiltreren water
Het registreren van de hoeveelheid onttrokken grondwater kan op verschillende manieren: met behulp van een debietmeter of bijvoorbeeld door het aantal tankwagens te tellen.
De kwaliteit van het grondwater wordt beoordeeld aan de hand van laboratoriumonderzoek op watermonsters.

Zettingen
Zettingen van bebouwing en andere constructies binnen de invloedssfeer van de bemaling worden gemeten door middel van te voren aangebrachte meetbouten of andere vaste punten en/of door lintvoeg- of scheurmetingen. Voor alle metingen geldt dat het vastleggen van de uitgangssituatie belangrijk is (0-metingen, fotorapportage).