Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Milieubelasting verwijderen grond

Milieuvergunning tussendepot
Eventuele opslag en procesmatige verwerking van verontreinigde grond op de te saneren locatie is in principe gebonden aan een vergunning in het kader van de de Wet milieubeheer.
Het Inrichtingen- en vergunningenbesluit bijlage I (behorende bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer) somt de vergunningplichtige inrichtingen op. Ingevolge dit besluit is voor inrichtingen die bestemd zijn tot bewaring, bewerking, verwerking of vernietiging van afval een milieuvergunning vereist, ook wanneer het slechts tijdelijke opslag van verontreinigde grond betreft (zie literatuurverwijzing 9).

Verspreiding
Tijdens het ontgraven moet men bedacht zijn op mogelijke verspreiding van schadelijke verontreinigende stoffen naar de lucht (ook methaangas en aerosolen die verontreinigende stoffen kunnen bevatten). Bij het ontgraven van grote hoeveelheden met vluchtige stoffen verontreinigde grond wordt soms de hele locatie van een tijdelijke overkapping voorzien, eventueel met luchtafzuiging en reiniging.

Oplettendheid is van belang voor zowel het bij de sanering betrokken personeel als voor de omwonenden. Vaak zijn maatregelen nodig die volgen uit het aspect veiligheid. De aard van deze maatregelen is afhankelijk van de risicoklasse waarin het werk is ingedeeld.

Bij ontgraven in den natte moet men ook bedacht zijn op mogelijk direct contact met de verontreinigende stoffen ten gevolge van spatten.