Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Nat ontgraven

Door het onder water ontgraven en daardoor loswoelen van de grond, treedt vermenging op van de verschillende grondlagen, waardoor selectief ontgraven niet of nauwelijks mogelijk is. De zeer waterrijke grond zal op een daarvoor ingerichte plaats op of nabij de saneringslocatie worden verzameld ten behoeve van ontwatering. Het hierbij vrijkomende water kan verontreinigd zijn, zodat zuivering ter plaatse nodig kan zijn alvorens het water kan worden geloosd.
Een ontgraving in den natte is slecht controleerbaar en wordt voor een landbodem bij voorkeur vermeden. Grond rond en onder obstakels kan slechts met de nodige inspanning worden verwijderd.

Nadat de grond is ontgraven resteert een put gevuld met mogelijk verontreinigd water. Alvorens tot aanvulling over te gaan zal dit water door middel van doorspoeling ververst moeten worden. Hierbij kan een beperkte hoeveelheid water per tijdseenheid worden onttrokken, die vanuit de omgeving wordt aangevuld zonder dat hierbij in de omgeving de stijghoogte van het grondwater te veel wordt verlaagd. Ter versnelling van de doorspoeling, kan er bijvoorbeeld naast een onttrekking aan de onderzijde van de put vers water worden toegevoegd aan de bovenzijde.

Het bureau dat het Saneringsonderzoek doet, geeft aan op welke wijze en binnen welke randvoorwaarden de ontgraving dient te worden uitgevoerd. Het uitvoeren van gerichte bemonstering tijdens de uitvoering is slecht mogelijk. Tijdens de sanering kan slechts een indicatie worden verkregen van de ligging van de verontreinigingsgrenzen. De ontgravingsgrenzen moeten dus van te voren ruim worden aangenomen. Er blijft een risico van achterblijvende verontreinigende stoffen.
Net als bij droog ontgraven dient afhankelijk van de risicoklasse de kwaliteit van de omgevingslucht te worden bewaakt.

Er kan gebruik worden gemaakt van ook bij droog ontgraven gebruikelijk materieel zoals hydraulische kranen, knijperbakken, draglines en (vloeistofdichte) vrachtwagens, maar ook van baggerwerktuigen en boten. De grond kan ontgraven worden, maar kan ook met behulp van zuigboren worden verwijderd.