Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Ontwateren verwijderde grond

Bij het aanbieden van verontreinigde grond bij een verwerkingsbedrijf dient deze ‘steekvast’ te worden aangeleverd. Met name bij ontgraving in den natte wordt aan deze eis niet volledig voldaan. De grond dient dan vooraf te worden ontwaterd. Naast de eis dat grond steekvast moet worden aangeleverd zijn er nog andere overwegingen om het vochtgehalte terug te brengen:
Het tarief voor verwerking van verontreinigde grond wordt berekend per ton aangevoerde grond. Beperking van het tonnage, door middel van het terugbrengen van het vochtgehalte kan dus financiële voordelen bieden.
Wanneer grond wordt aangeboden bij een thermische reiniging wordt het verwerkingstarief mede vastgesteld op basis van het vochtgehalte. Per procent vochtgehalte wordt er een toeslag betaald. Een hoog vochtgehalte heeft een negatief effect op de energiekosten (stookkosten) bij de thermische reiniging.

Ontwatering kan in principe volgens twee methoden worden uitgevoerd:

  1. natuurlijke ontwatering
    Hierbij wordt de grond uitgespreid over een groter oppervlak voorzien van een onderafdichting. De laagdikte moet worden beperkt tot maximaal circa 0,80 m. Aan de onderzijde in de laag te ontwateren grond worden drains aangebracht of de onderafdichting wordt voorzien van een opvang voor uittredend water. Door de zwaartekracht verplaatst het water zich door de laag grond en wordt afgevangen door de drains óf treedt uit als percolaatwater. Aan de bovenzijde van de laag kan de grond drogen aan de lucht.
    Natuurlijke ontwatering neemt, afhankelijk van de grondsoort, nogal wat tijd in beslag, vergt veel ruimte en is alleen geschikt voor wat meer zandige gronden.
  2. geforceerde ontwatering
    Hierbij wordt de grond in een mechanische pers ontwaterd. Dit kan in een continu proces plaatsvinden (zeefbandpers) of discontinu (kamerfilterpers). Bij moeilijk ontwaterbare grond kunnen conditioneringsmiddelen (flocculanten, coagulanten) worden toegevoegd om de ontwaterbaarheid te verhogen.
    Geforceerde ontwatering kan plaatsvinden op de saneringslocatie met een mobiele installatie en is goed toepasbaar voor kleiige en/of venige gronden.

Het bureau dat het Saneringsplan opstelt, bepaalt of en hoe de grond moet worden voorbehandeld. De aannemer voert de voorbehandeling uit. Het resterende afvalwater dient te worden verwerkt.