Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Ontwerpmethoden bemaling

Bemalingsontwerpen worden gemaakt door de instantie die het Saneringsplan maakt of door de aannemer die de sanering uitvoert. In het laatste geval zullen in het Bestek de uitgangspunten, randvoorwaarden, criteria en vergunningsvoorwaarden worden vermeld.
Ontwerpmethoden dienen als resultaat op te leveren:

  • soort bemalingssysteem;
  • te onttrekken waterhoeveelheden per tijdseenheid;
  • verlagingen in de omgeving en invloedssfeer.

De gewenste stijghoogteverlagingen bepalen de wijze van bemalen en de benodigde onderlinge afstand tussen de onttrekkingspunten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in open bemaling, bemaling op horizontale filters en bemaling op verticale filters.
Bemalingsontwerpen worden opgesteld met behulp van rekenmodellen gebaseerd op de wet van Darcy. De afgeleide analytische oplossingen (Dupuit, de Glee, etc) en de computermodellen zijn 2D of (semi)-3D. Meestal beperkt men zich tot het beschouwen van de stationaire, tijdsonafhankelijke, situatie. Voordat de stationaire situatie is bereikt kunnen de onttrokken waterdebieten groter zijn, waar tegenover staat dat de stijghoogteverlagingen in de omgeving kleiner zijn. Hoe kleiner de doorlatendheid van de grond hoe langer het duurt voordat de stationaire situatie wordt bereikt.
De relevante ontwerpparameters per uitvoeringsfase zijn geometrie, grondwaterdrukken, k, kD, c, ץ en n.