Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Open ontgraven, Retourbemaling

Om de invloed van een bemaling op de omgeving te beperken kan worden overgegaan tot het herinfiltreren in de bodem van het bij de bemaling onttrokken water. De toepassing van deze retourbemaling heeft meestal tot gevolg dat meer water moet worden onttrokken om de ontgravingsput droog te houden. Infiltratie van verontreinigd, maar ook van gezuiverd water, wordt vaak niet toegestaan.
Uitvoering gebeurt door hierin gespecialiseerde bedrijven. In sommige gevallen is er een plicht om onttrokken water te infiltreren (bijvoorbeeld om droogte schade te beperken) (zie literatuurverwijzing 5, 6).

De inrichting van een retourbemaling is vergelijkbaar met die van een onttrekkingsbemaling. De druk, waarmee het water kan worden geïnfiltreerd, is vrij gering. Een vuistregel bij het ontwerp is vaak dat bij een bemaling op verticale filters het aantal benodigde infiltratieputten gelijk is aan circa 2 à 3 maal het aantal onttrekkingsputten. Hogere verhoudingsgetallen komen echter ook voor.

Bij infiltratie van bemalingswater met hoge ijzergehaltes (of mangaan) dat in contact is geweest met lucht, kan het infiltratiefilter verstopt raken ten gevolge van oxydatie en uitvlokking van ijzer. Maatregelen hiertegen kunnen zijn:

  • het toepassen van een gesloten systeem, waardoor geen lucht kan toetreden;
  • voorbehandeling (oxidatie) van het bemalingswater;
  • regelmatig onderhoud van de infiltratiefilters.